Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

Profilaktyka uzależnień

24.4.2009

Biuro Pełnomocnika Burmistrza
ds. Zapobiegania Uzależnieniom
ul. Parkowa 9
55-120 Oborniki Śląskie

Konferencja
Dziecko Krzywdzone, rodzina z problemem uzależnień

W dniu 27.03.2009 r., o godzinie 10.00 w Gimnazjum im. Polskich Laureatów Nagrody Nobla ul. Kownackiego 4, w Obornikach Śląskich odbyła się konferencja, której tematem było „Dziecko krzywdzone, rodzina z problemem uzależnień”.
Na wstępie pani Pełnomocnik Alicja Giezek powitała wszystkich zaproszonych:
1. Panią Agnieszkę Bendyk – Dyrektora Wydziału Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
2. Roberta Adacha – Starostę Powiatu Trzebnickiego
3. Władze Gminy Oborniki Śląskie w osobach: Burmistrza Pawła Misiorka, Wiceburmistrza Macieja Borowskiego, Sekretarza Małgorzatę Matusiak
4. Szczepana Antoszczyszyna – Przewodniczącego rady gminy
5. Przedstawicieli Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu
6. Przedstawicieli Komend Powiatowych w Wołowie, Trzebnicy oraz Posterunku w Obornikach Śląskich
7. Przedstawicieli duchowieństwa
8. Dyrektorów Szkół oraz pedagogów szkolnych
9. Dyrektorów Ośrodków Kultury
10. Przedstawicieli Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
11. Pełnomocników oraz członków Gminnych Komisji ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Ze szczególnym uwzględnieniem Prelegentów:

Małgorzatę Makarczuk-Kłos – Członka Fundacji NON LICET we Wrocławiu.
Elżbietę Dziedzinę – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
Mariusza Grelę – Podkomisarza Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Annę Lechowską – Prezesa Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży SZANSA z Głogowa.

Dziecko krzywdzone to takie, które cierpi z powodu niewłaściwego zachowania innych osób – głównie rodziców i opiekunów - w stosunku do niego, a przy tym doznaje poczucia niesprawiedliwości i bezsilności. Proces ten to zarówno zamierzone, jak i nie zamierzone działanie osoby dorosłej, ujemnie wpływające na zdrowie, rozwój fizyczny i psychospołeczny dziecka. Krzywdzenie dziecka to także każde działanie lub bezczynność jednostki, instytucji lub społeczeństwa oraz każdy rezultat tego działania lub bezczynności, który deprymuje równe prawa i swobody dzieci oraz zakłóca ich optymalny rozwój.

Wyróżnia się cztery wymiary krzywdzenia dzieci. Są nimi:

 Przemoc fizyczna – Takie zachowanie wobec dziecka, którego intencją jest zadanie mu cierpienia poprzez naruszenie jego granic fizycznych. Skutkiem mogą być obrażenia ciała, a nawet śmierć dziecka.
 Przemoc emocjonalna – naruszanie granic psychologicznych prowadząc do przeżywania bardzo trudnych uczuć (zwłaszcza lęku). Skutkiem jest głównie obniżona samoocena dziecka oraz trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym.
 Wykorzystywanie seksualne
 Zaniedbywanie – Niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka, nie zapewnienie mu opieki, odpowiednich warunków mieszkaniowych, wyżywienia, snu, ubrania, ochrony zdrowia oraz potrzeby bezpieczeństwa, miłości, szacunku, wiedzy

Wszystkie rodzaje przemocy i krzywdzenia nie pozostają bez wpływu na dalsze losy dziecka decydując jak będzie wyglądało jego życie zawodowe, społeczne i rodzinne. Czy my jako osoby dorosłe, jako społeczeństwo możemy temu przeciwdziałać??

Powrót do spisu treści...