8 grudnia 2004

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki Śląskie

Protokół sporządzono w dniu 25 listopada 2004r., w Obornikach Śląskich.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717 z 2004 r. Nr 6 póz. 41) w dniu 25 listopada 2004r., przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki Śląskie

I. Głos w dyskusji zabrali:

O godzinie 1700, wyznaczonej w zawiadomieniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki Śląskie (ogłoszenie z dnia 19.10.2004r., w prasie, tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, BIP), rozpoczęła się dyskusja publiczna nad wprowadzonymi zmianami do studium. Oprócz projektanta planu mgr. inż. Zbigniewa Gałuszki, który omówił zasadność przystąpienia do zmiany studium, głos zabrali: wiceburmistrz Obornik Śląskich - pan Maciej Borowski, kierownik Wydziału Architektury i Geodezji Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich - pan Wojciech Seredyński. Swoje uwagi do projektu zmiany studium wniósł także przewodniczący Komisji Rozwoju i Planowania Przestrzennego, członek Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz radny Rady Miejskiej - pan Krzysztof Czerkas. Na spotkanie przybyli sołtysi obrębów wiejskich, radni Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich oraz kilkunastu mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie. Spośród sołtysów, radnych i mieszkańców gminy głos zabrał pan Stanisław Dorosz (właściciel nieruchomości położonych w Golędzinowie), pan Andrzej Wach - sołtys wsi Jary, pan Szczepan Antoszczyszyn - przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich.
O godz. 1900 spotkanie zakończono.

II.    Tematy podjęte w dyskusji:
Pan Zbigniew Gałuszka wyjaśnił zgromadzonym potrzebę zmiany SUiKZP Gminy Oborniki Śląskie. Pan Stanisław Dorosz wystąpił z uwagą dotyczącą przeznaczenia części jego nieruchomości (dz. 151/1 AM 1 położonej w Golędzinowie) na cele rolne, co było niezgodne z propozycją zawartą we wniosku złożonym do projektu MPZP. Projektant planu wyjaśnił właścicielom procedurę uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i w jakim zakresie zgoda ta została wydana dla terenów objętych wnioskiem. Pan Wojciech Seredyński omówił podstawy prawne sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenia analizy skutków ekonomicznych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Omówione zostały potrzeby realizacji zobowiązań gminy z założeń przyjętych w SUiKZP. Wiceburmistrz Obornik Śląskich - pan Maciej Borowski omówił potrzebę realizacji projektowanej drogi łączącej miasto Oborniki Śląskie z Wrocławiem oraz istniejący układ komunikacyjny w powiązaniu z nowymi obszarami przeznaczonymi pod zainwestowanie, w tym dostępność tych terenów. Pan Szczepan Antoszczyszyn zaproponował inny przebieg trasy obwodnicy drogowej miasta Oborniki Śląskie
Na tym dyskusję zakończono z uwagi na brak pytań do projektanta planu i przedstawicieli Gminy Oborniki Śląskie.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Burmistrza Obornik Śląskich
2) do dokumentacji planistycznej;
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 2 strony

Oborniki Śląskie 25 listopada 2004 r.

Sporządziła: mgr inż. Ewa Stachera                
Inspektor ds. planowania przestrzennego
i gospodarki gruntami

p1010049_d.jpg (44568 bytes)

 

Serwis prasowy nr 100
8-28 grudnia 2004