8 kwietnia 2002

SZANOWNI ODBIORCY WODY,

W poprzednim wydaniu "z pierwszej ręki" informowaliśmy o majacej nastąpic zmianie ceny wody. W międzyczasie sytuacja prawna zmieniła się na tyle, że nie było to możliwym. Szczegółowo wyjaśnia to prezes ZGK Sp.z o.o.

 Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Obornikach Śląskich niniejszym informuje, że w proponowanych i zatwierdzonych Uchwałą Rady Miejskiej nr 0150/XXXII/312/01 z dnia 28.11.2001 r. stawkach za dostarczony 1 m sześcienny wody, przyjęto wysokość opłat za korzystanie ze środowiska na poziome 12,5 grosza. Opłaty, o których mowa, zostały uwzględnione w kalkulowanych cenach za m sześcienny wody, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. (Dz. U. nr 130, poz. 1453). Na skutek burzliwych dyskusji w środowisku producentów wody, spowodowanych podwyżkami wspomnianych opłat, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 roku (Dz. U. nr 151, 151, poz. 1703), już po ustaleniu przez Radę Miejską stawek za wodę, zmieniono wysokość opłat na 8 groszy za 1 metr sześcienny. W przypadku technologii stosowanych w naszej gminie, docelową wysokością opłat za korzystanie ze środowiska jest 0,10 zł za metr sześcienny wody.

Zgodnie ze składanymi deklaracjami Zarządu ZGK o przeprowadzeniu korekty kosztów produkcji wody, w przypadku zmian w zakresie ww. opłat, w dniu 9.01.2002r. wystąpiono z wnioskiem o zmianę wysokości cen za dostarczaną odbiorcom wodę. Z uwagi jednak na, zbieżną w czasie, zmianę ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku, obowiązującą od stycznia 2002 roku, która to określa jedynie ogólne zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę, bez przepisów wykonawczych, uruchomienie procedury dokonania zmian cen wody w chwili obecnej nie jest możliwe. Oczekiwane przepisy wykonawcze, będą stanowiły podstawę do sporządzenia wniosku o zatwierdzenie taryf na rok 2003, na podstawie niezbędnych przychodów w oparciu o dane roku 2002. Z powyższych przyczyn Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zobowiązuje się do uwzględnienia różnicy wynikającej z opłat za korzystanie ze środowiska (18.200,00 zł w odniesieniu do całej produkcji w 2002 roku) z chwila ukazania się stosownych przepisów umożliwiających prawidłowe, zgodne z wymogami obowiązującej ustawy, określenie taryfy za dostarczaną wodę.

Podsumowując powyższe należy podkreślić, że zaistniała sytuacja jest wynikiem zjawisk wobec których, zarówno ZGK Sp. z o.o. i władze Gminy pozostały bez wpływu. Reprezentujący dostawcę wody Zarząd Spółki czuje się jednak w obowiązku przeprosić Państwa za powstałe niedogodności, apelując jednocześnie o zrozumienie.

Rafał Jaros
Prezes Zarządu ZGK Sp. z o.o.

Serwis prasowy nr 69
8 kwietnia 2002