21 kwietnia 2006

SESJA

Oborniki Śląskie 12.04.2006r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich informuje,
że na dzień
24 kwietnia 2006r. godz. 1600
została zwołana XLV Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
Sesja odbywać się będzie
w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich
Sala posiedzeń, Urząd Stanu Cywilnego
Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:

I. Przedstawienie porządku obrad
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
III. Informacja Burmistrza.
IV. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady
V. Podjęcie uchwał:
1. W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Obornik Śląskich z wykonania
budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2005 rok.
- odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2005r.
- odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Obornik Śląskich.
- odczytanie sprawozdania, opinii oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2005.,

Przerwa

1. W sprawie zmian w budżecie gminy w 2006r.
2. W sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich.
3. W sprawie zmiany nazw ulic w Pęgowie.

VI. Informacje Przewodniczącego Rady.

VII. Interpelacje, zapytania, wnioski.

Szczepan Antoszczyszyn
Przewodniczący Rady Miejskiej


 
 


 


 

 

Serwis prasowy nr 116
14-27 kwietnia
2006