nowy naglowek

Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl
UE EFS

Galeria zdjęć z zajęć organizowanych w ramach POKL
Galeria zdjęciaPodsumowanie projektu

Zajęcia w ramach projektu odbywały się przez 4 semestry (15 tygodni w każdym semestrze) w latach szkolnych 2010/11 i 2011/12.

W okresie realizacji projektu:

  • przeprowadzono 8640 godzin zajęć pozalekcyjnych, w tym:

-  2760 godzin zajęć matematyczno-przyrodniczych,

-   480 godzin zajęć ICT,

-   480 godzin zajęć humanistyczno-artystycznych,

-   480 godzin zajęć sportowych,

-   3480 godzin zajęć z  języków obcych, w tym z języka niemieckiego, języka angielskiego oraz języka włoskiego,

-   2040 godzin zajęć opieki pedagogiczno-psychologicznej,

  • w zajęciach pozalekcyjnych wzięło udział 451 uczennic i 677 uczniów (w sumie 1128 osób),

  • w zajęciach zorganizowanych w laboratorium Politechniki Wrocławskiej wzięło udział 180 uczniów i 120  uczennic,

  • w zajęciach w Planetarium Astronomicznym we Wrocławiu wzięło udział 384 uczniów i 256 uczennic.

Realizacja projektu przyczyniła się do:

  wzrostu kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i ICT,

 zmniejszenia zagrożenia przedwczesnego wypadnięcia z systemu oświaty uczniów z problemami wychowawczo-psychologicznymi,

  zwiększenia motywacji do nauki uczniów,

  zwiększenia o 10% średniego wyniku egzaminu końcowego (gimnazjalnego i sprawdzianu szóstoklasisty) w roku szkolnym 2011/2012 w stosunku do roku 2008/2009,

 wyrównania poziomu wiedzy możliwie do średniego poziomu w poszczególnych szkołach  uczniów mających największe problemy w nauce.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Informacja z dnia 6 września 2011


Z nowym rokiem szkolnym 2011/2012 rozpoczynają się zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół Gminy Oborniki Śląskie w ramach projektu pt. „Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych 4 szkół w gminie Oborniki Śląskie obejmujących zajęcia dodatkowe, dydaktyczno-wyrównawcze oraz opiekę pedagogiczno-psychologiczną uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt rozpoczął się w ubiegłym roku i potrwa do 31.07.2012 r.

Na najbliższych zebraniach w szkołach podstawowych w Pęgowie, Osolinie, Obornikach Śląskich (SP nr 2) i gimnazjum w Obornikach Śląskich rodzice zostaną poinformowani o możliwości zapisywania dzieci na zajęcia matematyczno-przyrodnicze, humanistyczno-artystyczne, informatyczne, sportowe oraz języki obce. Aby zapisać dziecko na zajęcia należy zapoznać się z Regulaminem projektu, a następnie wypełnić kartę zgłoszenia udziału w projekcie, zgodę rodzica na udział dziecka w projekcie, oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem projektu (druki dostępne są do pobrania na stronie www.oborniki-slaskie.pl  w kolumnie po prawej stronie).

Zajęcia rozpoczną się już we wrześniu – obecnie trwają prace nad grafikami dla szkół. Więcej informacji nt. zajęć i całego projektu można uzyskać w Biurze projektu (Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1), w sekretariatach szkół lub u koordynatora projektu Magdaleny Zielińskiej (tel. 500 100 011).

Anna Jasinowska-Czarny
Specjalista ds. projektów unijnych
UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations
tel. +48 664 78 52 25
e-mail: biuro@unika.net.pl
www.unika.net.pl
---------------------------------------------------------------------------------------------

Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych 4 szkół w gminie Oborniki Śląskie obejmujących zajęcia dodatkowe, dydaktyczno-wyrównawcze oraz opiekę pedagogiczno-psychologiczną uczniów


Informacja o przebiegu realizacji projektu w pierwszym kwartale 2011 r.:

Liczba ogólnie przeprowadzonych zajęć: 1630, w tym:
- zajęć matematyczno-przyrodniczych 431,
- zajęć z języków obcych 645,
- zajęć w ramach opieki psychologiczno-pedagogicznej 293
- zajęć sportowych 93 godziny
- zajęć artystyczno-humanistycznych 79 godzin
- zajęć ICT 89 godzin

Łącznie w zajęciach brało udział 917 dzieci w czterech szkołach realizujących projekt.

Wydatki finansowe w I kwartale tego roku opiewają na kwotę 162.957,09 zł. W ramach tej kwoty opłacone zostały godziny  zrealizowanych zajęć dydaktycznych oraz zakupy pomocy dydaktycznych, w tym min. 4 cyfrowych mikroskopów wraz z osprzętem, po jednym dla każdej ze szkół.

Na bieżąco prowadzona jest rekrutacja na wszystkie z proponowanych form zajęć. W przypadku braku miejsc w grupach dzieci są wpisywane na listy rezerwowych. Przed przystąpieniem do udziału w projekcie należy wypełnić dokumenty, których wzory dostępne są w zakładce dla uczestników. Bardzo proszę o zwracanie uwagi na poprawność podawanych danych. Błędy w deklaracjach mogą skutkować problemami z rozliczeniem wydatków w ramach projektu.
W razie potrzeby proszę o kontakt z koordynatorem projektu Magdaleną Zielińską, pod numerem telefonu 0 500 1000 11


Informacja na temat stanu realizacji projektu na dzień 31.12.2010 r.

Informacje o projekcie


Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Beneficjent: Gmina Oborniki Śląskie

Tytuł projektu: Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych 4 szkół w gminie Oborniki Śląskie obejmujących zajęcia dodatkowe, dydaktyczno-wyrównawcze oraz opiekę pedagogiczno-psychologiczną uczniów

Okres realizacji projektu: od 2.08.2010 r. do 31.07.2012 r.

Cel ogólny projektu: podniesienie efektywności zajęć i rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych.

Cele szczegółowe projektu:
podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i ICT,
zmniejszenie zagrożenia przedwczesnego wypadnięcia z systemu oświaty uczniów z problemami wychowawczo-psychologicznymi,
zwiększenie motywacji uczniów do nauki,
zwiększenie o 10 % średniego wyniku egzaminu końcowego w roku szkolnym 2011/2012 w stosunku do roku 2008/2009,
wyrównanie poziomu wiedzy możliwie blisko do średniego poziomu w szkole uczniów mających największe problemy w nauce.

Zasięg projektu: cztery szkoły z terenu Gminy Oborniki Śląskie: Gimnazjum w Obornikach Śląskich, Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich, Szkoła Podstawowa w Pęgowie i Szkoła Podstawowa w Osolinie.

Działania projektu: organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, zapewnienie opieki pedagogiczno-psychologicznej.

Rodzaje zajęć:
zajęcia matematyczno-przyrodnicze,
zajęcia humanistyczne i artystyczne,
zajęcia informatyczne (ICT),
zajęcia sportowe,
nauka języków obcych,
opieka pedagogiczno-psychologiczna.

Grupy docelowe:  uczniowie szkół: Gimnazjum w Obornikach Śląskich, Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich, Szkoły Podstawowej w Pęgowie i Szkoły Podstawowej w Osolinie.

Rezultaty projektu:
udzielenie wsparcia dla 1128 uczniów z czterech szkół w gminie Oborniki Śląskie i wdrożenie w tych szkołach kompleksowego programu rozwojowego,
wzrost kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
zwiększenie motywacji uczniów do nauki,
zwiększenie o 10 % średniego wyniku egzaminu końcowego w roku szkolnym 2011/2012 w stosunku do roku 2008/2009,
wyrównanie poziomu wiedzy do średniego poziomu w szkole uczniów, mających największe problemy w nauce,
zmniejszenie zagrożenia przedwczesnego wypadnięcia z systemu oświaty uczniów z problemami wychowawczo-psychologicznymi.

Kontakt:
Biuro projektu
Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71 310 35 19
fax 71 310 22 95

Koordynator projektu:
Magdalena Zielińska
e-mail:
m.zielinska@kancelaria-zp.pl

Asystent ds. merytorycznych
Anna Jasinowska-Czarny
e-mail:
biuro@unika.net.pl

Obsługa księgowo-płacowa projektu:
Grażyna Kolasa
Aleksandra Sanecka
e-mail:
oswiata@oborniki-slaskie.plRegulamin Projektu

Dla uczniów

Karta zgłoszenia udziału w projekcie

Zgoda rodzica na udział dziecka w projekcie

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

Harmonogramy zajęć

Gimnazjum w Obornikach Śl.

SP2 w Obornikach Śl.

SP w Osolinie

SP w Pęgowie

Dla nauczycieli

Lista obecności miesięczna

Lista obecności dzienna

Karta czasu pracy

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

Plan ewaluacji

EDUKACJA NAJLEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Oborniki Śląskie przystąpiła do projektu systemowego p.n.: „Edukacja najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1.2 PO KL, Nr projektu:
WNP-POKL 09.01.02-02-220/10.

Projekt realizowany jest od dnia 01 września 2011 r. do 20 stycznia 2013 r. Uczestniczy
w nim 5 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Oborniki Śląskie:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Osolinie

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama  Mickiewicza w Pęgowie

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich

- Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Urazie

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl.

Cele projektu:

1. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z klas I – III
w 5 szkołach podstawowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie w latach szkolnych 2011-2013.

2. Cele szczegółowe:

1) Zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkole podstawowej
w gminie Oborniki Śl. oferty edukacyjno – profilaktycznej, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;

2) Zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych w Gminie Oborniki Śląskie aktywizujących metod nauczania;

3) Zwiększanie motywacji uczniów do nauki.

 

         Przed rozpoczęciem projektu wszystkie dzieci z klas I-III zostały poddane diagnozie, na podstawie której określono grupę docelową biorącą udział w Projekcie. Łącznie projektem została objęta grupa 243 osób.

Zajęcia realizowane w projekcie uzupełniają ofertę edukacyjną w szkole ponieważ, możliwości działań szkół w obrębie indywidualizacji  nauczania w klasach I-III nie są wystarczające np. szkolne zajęcia logopedyczne  obejmują  tylko 5% uczniów szkoły 
(a z diagnozy  wynika, że potrzebuje jej 15% uczniów w tym do 60% sześciolatków),  Zaburzenia o charakterze sensorycznym występują u około 30% populacji dzieci w młodszym wieku szkolnym, a zaburzenia dyslektyczne dotyczą do 15% populacji uczniowskiej naszej gminy (podobnie - badania prof. Marty Bogdanowicz; Gdańsk –2006).  Z naszych analiz jednoznacznie wynika, że potrzeby organizowania dodatkowych zajęć wspierających  indywidualizację nauczania znacznie przewyższają możliwości  finansowe szkół.

Zajęcia wynikające z projektu wspomagają szkoły w udzielaniu pomocy psychologiczno –pedagogicznej i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających
z m.in.

a) z niedostosowania społecznego;

b) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

c) ze szczególnych uzdolnień;

d) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

e) z zaburzeń komunikacji językowej (zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z m.in.:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami.

W ramach projektu sfinansowane są zajęcia dodatkowe, wpierające indywidualizację procesu nauczania, których potrzeba realizacji wynika bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy oraz doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce dydaktyczne  i sprzęt specjalistyczny niezbędny
do realizacji założeń procesu indywidualizacji nauczania w danej szkole.

Dobór dzieci do uczestnictwa w projekcie został dokonany w oparciu o przeprowadzoną przez wszystkie szkoły diagnozy (przez zespół nauczycieli powołany w celu zaspokajania indywidualnych potrzeb ucznia w obszarze edukacji i wychowania, w którego skład weszli wychowawcy klas I-III oraz pedagog szkolny).

Liczebność uczniów na zajęciach jest zgodna  z obowiązującymi regulacjami prawa oświatowego, i tak:

1.      Zajęcia rozwijające uzdolnienia -  8 uczniów w grupie.

2.      Zajęcia dla dzieci  z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych –

8 uczniów w grupie.

3.      Zajęcia logopedyczne – 4  uczniów w grupie.

4.      Zajęcia socjoterapeutyczne - 10  uczniów w grupie.

5.      Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 5 uczniów w grupie.

6.      Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – 10 uczniów w grupie.

 
   
Powrót do strony głównej