STRATEGIA ROZWOJU GMINY NA LATA 2010 - 2015

Wstęp do Strategii Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2010 – 2015

Planowanie strategiczne jest pierwszym i podstawowym etapem zarządzania. W gminie planowanie strategiczne jest procesem, w którym samorząd świadomie przewiduje i kontroluje zmiany sytuacji na danym obszarze, pozostając podmiotem działań podejmowanych w celu rozwoju lokalnej społeczności. Wypracowany w drodze konsensusu społecznego i zaakceptowany przez społeczność lokalną dokument zawierający Strategie Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2010 - 2015 jest wyznacznikiem działań dla wszystkich podmiotów zlokalizowanych lub obejmujących swym zasięgiem opisany obszar. Dokument ten jest dokumentem elastycznym i może podlegać pewnym zmianom w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu działania Gminy.

Prezentowany dokument zawiera swoista analizę mocnych i słabych stron Gminy oraz określa ważniejsze cele i zadania, które trzeba wykonać, aby wizja ta stała się rzeczywistością gminy. Realizacja strategii powinna poprawić warunki życia mieszkańców przy zachowaniu walorów przyrodniczych i turystycznych gminy. Tak bowiem sformułowano cel nadrzędny tej strategii. „Zielona Przestrzeń Życia uwalniająca potencjał mieszkańców w otoczeniu unikalnych walorów środowiska przyrodniczego, gdzie chce się BYĆ, PRACOWAC I TWORZYĆ…”

Strategia Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie powstała w wyniku wielomiesięcznej wspólnej pracy przedstawicieli mieszkańców, samorządu gminy, instytucji i liderów lokalnych, pracy wspieranej przez grupę zespołu strategicznego w składzie: dr Jarosław Ignacy – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, dr Tomasz Kopyściański – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, mgr Ewelina Trubisz, mgr Joanna Stefańska.

Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie jakie towarzyszyło procesowi budowania strategii nadal będzie obecne na etapie realizacji zapisanych zadań i przedsięwzięć, że zarówno liderzy - uczestnicy całego procesu jak i mieszkańcy gminy będą dążyć do wytyczonych celów. Tylko wtedy spełni się wizja Gminy Oborniki Śląskie gminy słynącej z gospodarności i turystyki, posiadającej zdrowe i utalentowane społeczeństwo oraz unikalne walory środowiska przyrodniczego.


Pełna treść strategii
Misja Gminy Oborniki Śląskie