Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

HISTORIA MIASTA

Andrzej Pudło, Kazimierz M. Pudło

II. Okresy zmagań o przynależność państwową tych ziem.

Dolny Śląsk, ze względu na swoje położenie geograficzne, był przez wiele wieków obszarem krzyżujących się ruchów wędrówkowych ludności o różnej tożsamości etniczno-kulturowej, szlaków handlowych o zwrotnych kierunkach północ-południe i wschód-zachód, w tym również na legendarnym 'szlaku bursztynowym'. Wreszcie w okresie kształtowania się organizacji państwowych pozostawał przez kilka wieków regionem, w którym ogniskowały się interesy polityczne, głównie państw: czeskiego, niemieckiego i polskiego. Łączną tego konsekwencją były okresy jego dobrej koniunktury gospodarczej, dużego wzrostu zasobów materialnych ludności, ale też, niestety, częściej dłuższe regresy w rozwoju, spowodowane przede wszystkim wojnami.

Znaczna część obszaru Dolnego Śląska wchodziła prawdopodobnie na początku X wieku w skład państwa czeskich Przemyślidów. Przemawia za tym m.in. sama nazwa Wrocławia - 'Wratislavia'. Pod koniec tego wieku należał już jednak do państwa Mieszka I, a fakt ten poświadczał słynny dokument "Dagome iudex...", określany tak od pierwszych słów w jego łacińskim zapisie. Wojny i układy władców państwa polskiego oraz książąt śląskich z Czechami, nierzadko wspieranych przez Niemców, a nawet rycerzy krzyżowych, o zwierzchnictwo nad Śląskiem, trwały z przerwami od XI do I połowy XIV w. Zakończyły się wówczas niepowodzeniem państwa polskiego i Piastów śląskich. Ci ostatni, po wprowadzeniu w Polsce w 1138 r. zasady senioratu i podziału państwa na dzielnice, prowadzili ze sobą ciągłe spory i walki zbrojne o zasięg swoich dzielnic oraz hegemonię polityczną. Sami więc krótkowzrocznie przyczyniali się do osłabiania swych księstw, które stawały się już na ogół łatwiejszą zdobyczą dla ich wrogów zewnętrznych. Pierwotnie duża, dziedziczna dzielnica śląska Władysława II, uległa w następnych 197. latach wielkiemu rozdrobnieniu. Negatywnym tego skutkom nie udało się również zapobiec tragicznej dynastii Henryków śląskich. Przesądziło to o tym, że tereny Dolnego Śląska weszły w 1335 r. w skład Korony Królestwa Czeskiego pod berłem Luksemburgów, pozostając w niej do 1436 r. W latach 1437-1526 były z kolei przedmiotem rywalizacji dynastii środkowoeuropejskich, głównie - polskiej Jagiellonów, austriackiej Habsburgów oraz czeskiej Podiebradów. Związki dynastyczne czesko-austriackie włączyły Dolny Śląsk do cesarstwa Habsburgów, w którym pozostawał do 1742 r. Nie mniej dramatyczne były i dalsze losy tego regionu. Toczyły się bowiem o niego tzw. wojny śląskie w 1742 r. i w latach 1756-1763, pomiędzy Cesarstwem Austriackim wspomaganym przez Cesarstwo Rosyjskie i Królestwem Prus. Zwycięskie Prusy Fryderyka II włączyły wówczas Dolny Śląsk w swoje granice państwowe. Jednak już od 1871 do 1945 r. stanowił on część wschodniej prowincji państwa niemieckiego. Przeszło 960. lat zmagań o przynależność państwową Dolnego Śląska zakończyła ostatecznie w 1945 r. decyzja w Poczdamie zwycięskich w II wojnie światowej mocarstw, przyznająca go Polsce w składzie jej nowych ziem zachodnich i północnych.

Siedem stuleci
Obornik Śląskich

(Szkic historyczno-socjologiczny)

Uwagi wstępne

I. Zaranie dziejów: środowisko naturalne i ludzi.

II. Okresy zmagań o przynależność państwową tych ziem.

III. Rodowód ludzi i osady Obora, poprzedniczki Obornik Śląskich.

IV. Wybrane zdarzenia i procesy w dziejach oborniczan do roku 1939.

V. Końcowy okres drugiej wojny światowej.

VI. Dawni i nowi oborniczanie oraz ich miasto w okresie powojennym.