nowy naglowek

Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 
Pamięć historyczna i kulturowa mieszkańców
Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej
 
   
Spis Treści

 

KAZIMIERZ M. PUDŁO
Pamięć historyczna i kulturowa mieszkańców Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej

Publikowane: Studia Salvatoriana Polonica 3(2009), s. 231-249

II. Ogólna charakterystyka osób, których wspomnienia złożyły się na treść obu publikacji

Wywodzą się one z ludności napływowej do Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej, która osiedliła się w niej, z wyjątkiem kilkunastu rodzin, dopiero po drugiej wojnie światowej. Sam proces zasiedlania tych terenów ludnością polską rozpoczął się w kwietniu 1945 r. Pierwszymi mieszkańcami były przeważnie osoby samotne, pochodzące głównie z Kielecczyzny, które tworzyły w Trzebnicy zręby administracji Dolnego Śląska . Pod koniec tego roku przybyło więcej rodzin z pobliskiej Wielkopolski i z dawnych terenów wschodniej Polski . W następnych latach swój wkład osadniczy poświadczała też ludność pochodząca niemal ze wszystkich pozostałych województw państwa polskiego w granicach 1939 i 1945 r. Koleje losu doprowadziły również do miasta i gminy Oborniki Śląskie pojedyncze rodziny reemigrantów z Francji, Niemiec, Jugosławii (Bośni), a nawet z Mandżurii i jeszcze wówczas japońskiego Sachalinu . Pomijając ludność niemiecką, która została niemal w całości przesiedlona w latach 1945–1947 poza graniczną rzekę Odrę , mieszkańcami Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej byli też nieliczni: dawni obywatele niemieccy, którzy zostali przez władze polskie w 1946 r. pozytywnie zweryfikowani narodowościowo oraz obywatele polscy pochodzenia ormiańskiego , łemkowskiego i ukraińskiego .
Udział w współtworzeniu obu zbiorów mieli mieszkańcy wywodzący się prawie ze wszystkich wyżej wymienionych grup osiedleńczych, ale w reprezentacji zróżnicowanej liczebnie. Spośród 70. relacji biograficznych 40 pochodzi od osób wywodzących się rodzinnie z tak zwanej centralnej Polski w granicach 1939 r., najwięcej z województw: kieleckiego, poznańskiego, lubelskiego i krakowskiego. Dalsze 22 wspomnienia – od osób, których siedliska rodzinne pozostawały do drugiej wojny światowej w 7. województwach wschodniej Polski, najwięcej z tarnopolskiego i w równych liczbach z województwa: lwowskiego, stanisławowskiego, nowogródzkiego i wołyńskiego. Pozostałych kilka wspomnień pozyskano od osób, które przed 1945 r. mieszkały na Śląsku Dolnym, Górnym, a nawet w Japonii i Mandżurii.
W gromadzeniu natomiast 188. tekstów pieśni oraz 50. nagrań melodii na płytach kompaktowych służyły swoją pamięcią i muzykalnością 43 osoby. Znacząca część zbioru pochodzi od informatorów – potocznie zwanych „wschodniakami” bądź „kresowiakami” – wywodzących się rodzinnie z województwa tarnopolskiego, jak też – lwowskiego i wołyńskiego . Swój udział w tej dokumentacji miały też osoby pochodzące z Podlasia, Lubelszczyzny, Górnego Śląska, Wielkopolski i Mazowsza. W zbiorze są też pieśni: łemkowskie, ormiańskie i ukraińskie, w dwujęzycznym zapisie tekstów.
Większość osób, których relacje złożyły się na treść obu książek, wywodziło się z rodzin zamieszkałych przed 1945 r. w środowisku wiejskim bądź małomiasteczkowym, utrzymujących się przede wszystkim z rolnictwa, hodowli, rzemiosła i handlu. Dla części rodzin źródłem utrzymania była też praca w instytucjach sektora państwowego, spółdzielczego i prywatnego. W badanej zbiorowości przeważały osoby starszego i średniego pokolenia, o wykształceniu podstawowym i średnim. Autorzy wspomnień rodzinnych – ich dzieci lub wnuki – miały już przeważnie wykształcenie akademickie[19]

--------------------------------------------------------------

[12] S. Piaskowski, 15 miesięcy pracy na Dolnym Śląsku, Wrocław 1946; tenże, Początki władzy ludowej na Dolnym Śląsku, „Z Pola Walki”, 1964, nr 2.

[13] Z województw: wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. Polska polityczna, w: My, oborniczanie, wklejka mapy na wewnętrznej okładce przedniej.

[14] S. Bronsztej, Zasiedlanie Dolnego Śląska (1945–1955), „Wrocławski Rocznik Ekonomiczny”, t. II, 1967, s. 17; K. Pudło, Refleksje nad procesem zasiedlania Dolnego Śląska, „Brzask”, 1987, z. III i IV, s. 27-32; K. M. Pudło, Z historyczno-socjologicznego oglądu, w: B. Muszkalska, Głosy z przeszłości, s. 24-25.

[15] B. Pasierb, Migracja ludności niemieckiej z Dolnego Śląska w latach 1944–1947, Wrocław 1969, passim.

[16] K. Mojzesowicz, Mój Pap Miko, w: Liturgia polskich Ormian, opr. S. Śmiełowski, Oborniki Śląskie 2007, s. 45-47.

[17] K. Pudło, Łemkowie. Proces wrastania w środowisko Dolnego Śląska 1947–1985, Wrocław 1987, s. 36, tab.1; J. Żurko, Rozmieszczenie ludności w ramach akcji „Wisła” w dawnym województwie wrocławskim. Opracowanie materiałów źródłowych, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2000, No 2226, s. 114-120.

[18] Patrz, Informacje o respondentach, w: Głosy z przeszłości, Aneks 2, s. 403-404.

[19] W niektórych rodzinach powojennych osadników wyższe wykształcenie dzieci lub wnuków wpisało się po raz pierwszy w dzieje ich pokoleń.


Uwagi wstępne

I. Wybór problematyki oraz źródeł badań

II. Ogólna charakterystyka osób, których wspomnienia złożyły się na treść obu publikacji

III. Nieprzemijające echa wojny

IV. Pamięć o dawnej „ojczyźnie lokalnej”

V. Stawanie się Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej „ojczyzną prywatną” jej mieszkańców

VI. Piękno środowiska przyrodniczego a „ojczyzna prywatna”

VII. Kultura ludności grup napływowych w jej pamięci oraz w procesie przemian

Uwagi końcowe


THE HISTORICAL AND CULTURAL MEMORY OF THE INHABITANTS
OF THE LOWER SILESIAN OBORNIKI LAN

Summary

-----------------------------

Kazimierz M. Pudło – doktor nauk humanistycznych, emerytowany wykładowca akademicki problemów narodowościowych i międzynarodowych stosunków kulturalnych we Wrocławiu i Zielonej Górze, a gościnnie w Skopie, Moskwie oraz Atenach. Redaktor serii Zeszytów Obornik Śląskich. Dawna i nowa tradycja (2004-2006) i Księgi Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej (2008).

The Kazimierz M. Pudło - the doctor of humanistic sciences, retired academical lecturer of nationalistic problems and the international cultural relations in Wroclaw and the Green Mountain, and hospitably in Skopia, Moscow as well as Athenss. The editor of series The Lower Silesian Oborniki Fascicles. Old and new tradition (2004-2006) and the Book of LowerSilesian Oborniki Land (2008).