nowy naglowek

Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 
Pamięć historyczna i kulturowa mieszkańców
Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej
 
   
Spis Treści

 

KAZIMIERZ M. PUDŁO
Pamięć historyczna i kulturowa mieszkańców Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej

Publikowane: Studia Salvatoriana Polonica 3(2009), s. 231-249

 IV. Pamięć o dawnej „ojczyźnie lokalnej”

       Dla czytelników wspomnień zawsze niezbędne są wstępne informacje o miejscowości, środowisku naturalnym i społecznym autora, by się lepiej wczuć i zrozumieć jego przeżycia. W rozważaniach naukowych jednak istotne znaczenie ma również to, w jakim zakresie i stanie emocji została zachowana pamięć w rodzinach o jej dawnej „ojczyźnie lokalnej”, których członkowie od dziesięcioleci pozostają poza nią. Takie informacje wskazują m.in. na przyczyny utrzymywania się wśród określonej ludności mocniejszych lub słabszych więzi uczuciowych z miejscem „rodzinnego gniazda”.
      W zbiorze wspomnień oborniczan znacznie więcej miejsca poświęcili w nich opisom dawnego środowiska rodzinnego byli mieszkańcy wschodnich województw Drugiej Rzeczypospolitej niż województw zachodnich i centralnych[42] . Wydaje się, że przyczynę tego należy upatrywać przede wszystkim w niejednakowym ich dostępie po wojnie do dawnych miejscowości rodzinnych.
       Mieszkańcy miejscowości, zwłaszcza tych, które były w granicach państwa polskiego przed i po 1945 r., mogli w okresie powojennym wielokrotnie odwiedzać swoją „ojczyznę lokalną” i istniejącą tam społeczność sąsiedzko-krewniaczą. Byli świadkami zachodzących w niej zmian i niejednokrotnie, pośrednio bądź bezpośrednio, je wspierali. Zmienili swoje „rodzinne gniazdo” z wyboru, przeważnie dobrowolnie, z przeświadczeniem poprawy warunków życia, ale też mieli możliwość w dowolnym czasie do niego powrócić. W ich wspomnieniach więcej miejsca zajmują osobiste i rodzinne przeżycia z okresu wojny oraz nowej, powojennej rzeczywistości Polski Ludowej, ale już najczęściej spoza dawnej „ojczyzny lokalnej”[43] .
      Mieszkańcy natomiast byłych wschodnich województw Polski, opuszczając siedliska po drugiej wojnie światowej z przymusu sytuacyjnego, utracili „rodzinne gniazda” na zawsze wraz z dotychczasowym składem sąsiedzko-krewniaczym. Ich „ojczyzna prywatna” przestała być w państwie polskim, a dostęp do niej był początkowo niemożliwy, a później – z wieloma utrudnieniami. W pamięci starszego i średniego pokolenia kresowian niejako „znieruchomiał” obraz dotychczasowego tam życia, doświadczeń i wrażeń z wieloetnicznego oraz wielokulturowego społeczeństwa[44]] i swoistego środowiska przyrodniczego[45] . Życie w dawnej „ojczyźnie” przeważnie przedstawiają – z wyjątkiem okresu wojny – jako idylliczne, nierzadko z wyciszeniem procesów odmiennie udokumentowanych w naukowej literaturze historycznej. Takie wyidealizowane obrazy dawnego miejsca zamieszkania zachowywali w pamięci, by przez ich odtwarzanie doznawać chociaż częściowego ukojenia żalu po jego stracie. Wspomnienia te, zwłaszcza w szczegółach faktograficznych, pozostają jednak cennym źródłem wiedzy o przeszłości, tym bardziej że przekazanym przeważnie przez ostatnich z rodowodu ich przedstawicieli.
       Terminy „rodzinne strony” czy „ojczyzna lokalna” wyrażają ogólnie stosunek emocjonalny ludzi do jakiegoś obszaru (miejscowości, regionu, kraju). Jest on subiektywną wartością tylko dla określonej zbiorowości. Również członkowie tylko tej zbiorowości utożsamiają się z miejscem zamieszkania i ogólnie odczuwając jego swojskość. Najbardziej trafnie określa się ten stan uczuciowy w świadomości ludzi patriotyzmem lokalnym.
Jest jeszcze i inne miejsce trwale skupiające głębokie uczucia ludzi, i to niezależnie od zamieszkania, a mianowicie – dom rodzinny. Zajmuje on należne miejsce we wspomnieniach oborniczan. Dom rodzinny ukazuje się w nich przede wszystkim jako miejsce życia osób, które są dla siebie wzajemnie niezbędne, zespolone uczuciami, licznymi więziami i pełnionymi we wspólnocie uznanymi społecznie rolami. To wspomnienia m.in. miejsca: urodzenia, dzieciństwa, zaspokajania zmieniających się potrzeb emocjonalnych, wprowadzania w arkana norm moralnych wewnętrznego i zewnętrznego życia społecznego, poznawania, przejmowania i utrzymywania tradycji świeckiej oraz religijnej, a ujmując ogólnie – przechowywania lokalnego oraz narodowego dziedzictwa kulturowego. Rodzina wypełnia również ważne obowiązki w zbiorowości lokalnej, obywatelskiej i narodowej państwa. Właśnie dlatego w odczuciu wielu ludzi dom rodzinny jest najbardziej osobistym symbolem ojczyzny prywatnej i lokalnego patriotyzmu.
      Nasuwa się tutaj refleksja, że zawarte w pamiętnikach wzmianki o dobrodziejstwach domu rodzinnego mogły by być w przyszłości również wstępnym źródłem dla osobnego, pogłębionego studium nad całością przemian w rodzinach o różnym i mieszanym pochodzeniu regionalnym.

--------------------------------------------------------------

[42] Tamże, passim.

[43] Tamże, np. s. 97, 101, 107, 114, 121, 140, 143, 246.

[44] Tamże, s. 296.

[45] Por. Fragment nostalgicznego wiersza oborniczanki, W. Suzańskiej – „Husiatyn, nasz drogi Husiatyn”: „Zahuczał huragan na wschodzie/ Na wschodzie został nasz dom/ I nasza spokojna młodość/ Która w sercach do dzisiaj w nas jest. (…) Pamiętam nasze żyzne pola/ I łąki, i piękny Zbrucz/ A dzisiaj już jesteśmy starzy/ I nigdy nie wrócimy tam”, K. M. Pudło, A. Pudło, T. Pudło, Ludność Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej w ośmiu wiekach dziejów. (Wybrane problemy przemian), w: Księga Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej, red. K. M. Pudło, Oborniki Śląskie 2008, s. 104.


 

Uwagi wstępne

I. Wybór problematyki oraz źródeł badań

II. Ogólna charakterystyka osób, których wspomnienia złożyły się na treść obu publikacji

III. Nieprzemijające echa wojny

IV. Pamięć o dawnej „ojczyźnie lokalnej”

V. Stawanie się Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej „ojczyzną prywatną” jej mieszkańców

VI. Piękno środowiska przyrodniczego a „ojczyzna prywatna”

VII. Kultura ludności grup napływowych w jej pamięci oraz w procesie przemian

Uwagi końcowe


THE HISTORICAL AND CULTURAL MEMORY OF THE INHABITANTS
OF THE LOWER SILESIAN OBORNIKI LAN

Summary

-----------------------------

Kazimierz M. Pudło – doktor nauk humanistycznych, emerytowany wykładowca akademicki problemów narodowościowych i międzynarodowych stosunków kulturalnych we Wrocławiu i Zielonej Górze, a gościnnie w Skopie, Moskwie oraz Atenach. Redaktor serii Zeszytów Obornik Śląskich. Dawna i nowa tradycja (2004-2006) i Księgi Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej (2008).

The Kazimierz M. Pudło - the doctor of humanistic sciences, retired academical lecturer of nationalistic problems and the international cultural relations in Wroclaw and the Green Mountain, and hospitably in Skopia, Moscow as well as Athenss. The editor of series The Lower Silesian Oborniki Fascicles. Old and new tradition (2004-2006) and the Book of LowerSilesian Oborniki Land (2008).