nowy naglowek

Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 
Pamięć historyczna i kulturowa mieszkańców
Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej
 
   
Spis Treści

 

KAZIMIERZ M. PUDŁO
Pamięć historyczna i kulturowa mieszkańców Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej

Publikowane: Studia Salvatoriana Polonica 3(2009), s. 231-249

I. Wybór problematyki oraz źródeł badań

O wyborze problematyki rozważań nad pamięcią historyczną i kulturową mieszkańców Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej przesądziły dwa względy. Pierwszy, że umożliwia ona, w moim przekonaniu, poznanie w najszerszym zakresie procesów przemian w indywidualnej i zbiorowej świadomości lokalnej społeczności. Drugi, iż wśród licznych już publikacji o mieszkańcach Ziemi Obornickiej[6] , dwie z nich, o wartości dokumentacyjnej, okazały się najbardziej stosowną do tego podstawą źródłową dla refleksji nad problematyką tytułową. Są nimi książki: My, oborniczanie. Wielka Księga Obornik Śląskich (2005), na którą złożyły się wspomnienia mieszkańców i noty biograficzne, zebrane oraz opracowane przez Romanę Obrocką[7] , jak też – Bożeny Muszkalskiej, Głosy z przeszłości. Tradycje muzyczne we wspomnieniach oborniczan (2006), której główną część stanowi dokumentacja zebranych wśród mieszkańców pieśni z notacją muzyczną oraz naukowa interpretacja zbioru[8]. W jej części końcowej jest scenariusz spektaklu, którego autor, Edward Łysiak, opracował na podstawie zbioru tych pieśni[9] .
Obie publikacje dopełniają się treścią, a łącznie przybliżają nam ukształtowany w 60. powojennych latach wizerunek społeczeństwa Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej. W tym jednak opracowaniu zasadniczym źródłem przedmiotu badań są wielowątkowe wspomnienia mieszkańców My, oborniczanie, a cenne w jego uzupełnieniu – Głosy z przeszłości.
My, oborniczanie to książka o wartości dokumentalno-biograficznej, którą wprawdzie ogólnie zaliczam do literatury pamiętnikarskiej[10], ale nie bez zastrzeżeń. Wynika to z tego, że nie wszystkie wspomnienia są przekazami osobistych przeżyć i refleksji uczestników oraz świadków wydarzeń, czym różnią się od właściwych pamiętników. Niektóre opracowania w zbiorze są opisem dziejów rodziny, dokonanym przez dorosłe dzieci, a nawet wnuki. W książce jest też 17 przedruków z czasopism, głównie notek biograficznych par małżeńskich, które zostały opublikowane z okazji jubileuszu ich „złotych godów”, wspomnienie w formie poetyckiej, esej o subiektywnym odczuwaniu sensu symbolicznego miejsca, a wreszcie teksty drogi krzyżowej, które są swoistą refleksją nad życiowym „krzyżem” autorki. Chociaż książka nie jest zbiorem wyłącznie klasycznych pamiętników, to bezsporna pozostaje jej wartość poznawcza zarówno tekstów, jak też licznych, oryginalnych fotografii rodzinnych. W całości ukazuje ona, niejako w 70. dłuższych bądź krótszych odsłonach, drogi życiowe mieszkańców Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej, które ich do niej doprowadziły w okolicznościach warunkowanych następstwem drugiej wojny światowej[11]. Przyszło im tutaj tworzyć ponownie życie indywidualne, rodzinne i współpracę z mieszkańcami, którzy wywodzili się z różnych grup regionalno-kulturowych, społecznych, zawodowych, a nawet etnicznych. W tej nowej dla wszystkich mieszkańców rzeczywistości, przyjmowali oni różne postawy życiowe i odmiennie przeżywali określone uczucia, zdarzenia i pragnienia. W wielu wspomnieniach dostrzegamy też, że na ich „dobrą” i „złą” pamięć nawarstwiały się kolejne przeżycia, które wpływały na zmianę stosunku emocjonalnego ludzi do bliższego i dalszego otoczenia społecznego oraz dawnej i nowej „ojczyzny lokalnej”.

--------------------------------------------------------------

[6] Więcej o tym: R. Obrocka, M. Burzyńska, Jak promujemy gminę Oborniki Śląskie, w: Księga Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej. Przeszłość – Współczesność – Przyszłość, red. K. M. Pudło, Oborniki Śląskie 2008, s. 484, 493-496.

[7] Pomysłodawczynią zebrania od mieszkańców miasta i gminy wspomnień oraz pieśni, które stały się ostatecznie treścią obu książek, była Romana Obrocka, kierująca działem promocji w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich. Ta oryginalna koncepcja zyskała życzliwe poparcie Burmistrza, Pawła Misiorka, umożliwiając przejście do jej realizacji. Prace nad gromadzeniem wspomnień przez Romanę Obrocką trwały od 2000 do 2005 r., a nad zbiorem pieśni przez prof. dr hab. Bożenę Muszkalską – od 2003 do 2006 r. Obie publikacje zostały przyjęte z uznaniem, i to nie tylko przez czytelników w środowisku lokalnym. Ich ukazanie się w 2005 i 2006 r. utrwalały promocję Obornik Śląskich w jubileuszu ich 700. lat udokumentowanego historycznie istnienia i 60. lat statusu miasta.

Zaproszenia kierowane do mieszkańców, by swoimi wspomnieniami włączyli się do współtworzenia Wielkiej Księgi Obornik Śląskich, były publikowane w Internecie: http://www.oborniki-slaskie.pl/zpr/ 13grudzien_2002/miejsca.htm; http://www.oborniki-slaskie.pl/zpr/26luty_2003/promocja_inauguracja.htm; „Z pierwszej ręki” 2002, nr 7; 2003, nr 1 i 2. Oto jedna z odezw: „Drogi Mieszkańcu Obornik Śląskich, podaruj miastu swoją rodzinną opowieść – niezwykłą i ciekawą historię, którą ogarniasz pamięcią własną lub pamięcią swoich bliskich. My wykonamy całą resztę pracy związanej z wydaniem Księgi. Gorąco zapraszamy do współpracy”.

[8] My, oborniczanie. Wielka Księga Obornik Śląskich. Wspomnienia zebrała R. Obrocka. Słowo wstępne: P. Misiorek, R. Obrocka, Oborniki Śląskie 2005, ss. 9 + 367, il., mapy; B. Muszkalska, Głosy z przeszłości. Tradycje muzyczne we wspomnieniach oborniczan. Przedmowa: P. Misiorek, Oborniki Śląskie 2006, ss. 412, il., mapy, zapis nutowy i płyta CD.

[9] E. Łysiak, Pieśni znajome. Scenariusz spektaklu wystawionego podczas wieczoru promocji książki w Obornickim Ośrodku Kultury 24 listopada 2006, Wrocław, lipiec 2006, w: B. Muszkalska, Głosy z przeszłości, s. 373-402.

[10] Pisarstwo o charakterze pamiętnikarskim było uprawiane od starożytności (np. Ksenofont, G.J. Cezar, św. Augustyn, J. W. Goethe), a w Polsce – od XVII w. (m.in. J. C. Pasek, J. Kitowicz, A. Fredro i S. Przybyszewski). Wspomnienia, listy, kroniki i inne środki dokumentacji osobistej zostały zastosowane jako metoda badań, zwłaszcza w socjologii, przez F. Znanieckiego i W. I. Thomasa w ich nowatorskiej pracy: Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 1–5, 1918-1920, wyd. pol. 1976. Po II wojnie światowej było ogłaszanych wiele konkursów metodą biograficzną, z których w tym opracowaniu należy przede wszystkim wspomnieć: Pamiętniki osadników Ziem Odzyskanych, opr. Z. Dulczewski, A. Kwilecki, Poznań 1963. W 1969 zostało nawet założone w Polsce Towarzystwo Przyjaciół Pamiętnikarstwa.

[11] Decyzje polityczne o zmianach niektórych terytoriów państwowych i przemieszczeniach ludności w Europie Środkowej zostały ostatecznie podjęte na konferencji w Poczdamie (17.07 – 2.08.1945). Szerzej: J. B. Schechtman, Postwar Population Transfer in Europe 1945–1955, Philadelphia 1962


Uwagi wstępne

I. Wybór problematyki oraz źródeł badań

II. Ogólna charakterystyka osób, których wspomnienia złożyły się na treść obu publikacji

III. Nieprzemijające echa wojny

IV. Pamięć o dawnej „ojczyźnie lokalnej”

V. Stawanie się Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej „ojczyzną prywatną” jej mieszkańców

VI. Piękno środowiska przyrodniczego a „ojczyzna prywatna”

VII. Kultura ludności grup napływowych w jej pamięci oraz w procesie przemian

Uwagi końcowe


THE HISTORICAL AND CULTURAL MEMORY OF THE INHABITANTS
OF THE LOWER SILESIAN OBORNIKI LAN

Summary

-----------------------------

Kazimierz M. Pudło – doktor nauk humanistycznych, emerytowany wykładowca akademicki problemów narodowościowych i międzynarodowych stosunków kulturalnych we Wrocławiu i Zielonej Górze, a gościnnie w Skopie, Moskwie oraz Atenach. Redaktor serii Zeszytów Obornik Śląskich. Dawna i nowa tradycja (2004-2006) i Księgi Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej (2008).

The Kazimierz M. Pudło - the doctor of humanistic sciences, retired academical lecturer of nationalistic problems and the international cultural relations in Wroclaw and the Green Mountain, and hospitably in Skopia, Moscow as well as Athenss. The editor of series The Lower Silesian Oborniki Fascicles. Old and new tradition (2004-2006) and the Book of LowerSilesian Oborniki Land (2008).