Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

HISTORIA MIASTA

Andrzej Pudło, Kazimierz M. Pudło

Tekst ukazał się w X numerze "BRZASKU" Roczniku Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej pod redakcją Jerzego Bogdana Kosa, Trzebnica - Oborniki Śląskie2002.
W formie drukowanej zaopatrzony jest w przypisy i bibliografię.

Uwagi wstępne

Konsekwencją drugiej wojny światowej w Europie Środkowo-Wschodniej były zmiany w zasięgu terytorialnym państw, którymi, chociaż z różnych przyczyn politycznych, zostały szczególnie doświadczone Polska i Niemcy. W 1945 r. znalazł się ponownie w granicach państwa polskiego Dolny Śląsk, a wśród wielu jego miejscowości i Oborniki Śl.. Został zatem zamknięty kolejny rozdział w księdze ich dziejów i rozpoczął się w niej zapis rozdziału nowego, który wypełniała już treścią inna dominująca ludność pod względem narodowym, kulturowym oraz wyznaniowym.

Międzynarodowa i wewnętrzna sytuacja polityczna Polski w pierwszym dwudziestoleciu powojennym nie sprzyjała ludności na jej nowych ziemiach zachodnich rozbudzaniu intelektualnej potrzeby pełnego

poznania przeszłości historycznej swoich miejscowości. W przypadku mieszkańców Obornik Śl. większe zainteresowanie dziejami miejscowości, narastało w okresie przygotowań do obchodów "milenium państwa polskiego". Szczególnie młodzież szkolna chciała poznać nie tylko tę bardziej odległą przeszłości ludzi i miejscowości, ale również bliższą, którą tworzyli od 1945 r. jej dziadkowie i rodzice. Częściowe zaspokojenie jej potrzeb poznawczych możliwe było już wówczas dzięki niektórym mieszkańcom Obornik Śląskich i Trzebnicy, gromadzących: fotografie, pocztówki, obrazy, mapy, publikacje, dokumenty archiwalne i wspomnienia pamiętnikarskie. Z czasem młodzież i dorośli poszerzając samodzielnie swoją wiedzę o Obornikach Śląskich, sięgali do dawnych oraz nowych opracowań autorów niemieckich i polskich.

W naszym poprzednim artykule o Obornikach Śląskich z 1984 r., staraliśmy się przede wszystkim wskazać na czynniki, które warunkowały i ostatecznie przesądziły o tym, że 'leśna osada' przekształciła się w znaną 'miejscowość leczniczo-wypoczynkową'. W tym szkicu historyczno-socjologicznym natomiast, chcemy zarysować ogólnie, ale w szerszym zakresie problemowym, dzieje siedmiu stuleci miejscowości i jej mieszkańców.

Siedem stuleci
Obornik Śląskich

(Szkic historyczno-socjologiczny)

Uwagi wstępne

I. Zaranie dziejów: środowisko naturalne i ludzi.

II. Okresy zmagań o przynależność państwową tych ziem.

III. Rodowód ludzi i osady Obora, poprzedniczki Obornik Śląskich.

IV. Wybrane zdarzenia i procesy w dziejach oborniczan do roku 1939.

V. Końcowy okres drugiej wojny światowej.

VI. Dawni i nowi oborniczanie oraz ich miasto w okresie powojennym.