Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

Oferta inwestycyjna

Atuty Gminy:
 1. Znakomite położenie geograficzne, bliskie sąsiedztwo Wrocławia, dogodna komunikacja ze względu na przebiegającą przez teren gminy główną linię kolejową na trasie Wrocław - Poznań.
 2. Walory turystyczne, lecznicze i wypoczynkowe, duże kompleksy leśne sprzyjające rekonwalescencji, świeże powietrze i czysta woda z ujęć głębinowych; najlepsze miejsce do zamieszkania.
 3. Rezerwy terenów pod inwestycje przemysłowe, budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę turystyczną.

Planowane kierunki inwestowania w Gminie Oborniki Śląskie:

 1. Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej w północnej części gminy; wykorzystanie walorów naturalnych: dużych kompleksów leśnych, zbiorników wodnych, urozmaiconej rzeźby terenu, dobrze rozwiniętej sieci dróg polnych i leśnych;
 2. Rozwój przemysłu przyjaznego dla środowiska w części południowej, położonej bliżej Wrocławia: Pęgów (110 ha); zagospodarowanie dużych obszarów gruntów o niskiej klasie bonitacyjnej. Wszelkie przedsięwzięcia muszą być zgodne z zasadami ochrony środowiska.

Ułatwienia dla inwestorów:

 • dobrze przygotowane tereny pod inwestycje
 • zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w gminie

Gmina deklaruje:

 • ulgi podatkowe dla dużych inwestorów,
 • pomoc w załatwianiu spraw formalno-prawnych związanych z uruchomieniem działalności na terenie gminy.

Uchwała nr 0150/XXV/242/2000
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 listopada 2000 r.

W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 1996 r. nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami / oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1.

Celem aktywizacji potencjału inwestycyjnego w gminie Oborniki Śląskie oraz właściwego zagospodarowania terenów gminy przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod szeroko rozumianą działalność gospodarczą, Rada Miejska uchwala ulgi i preferencje dla inwestorów.


§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres do 3 lat :

1/. budynki lub ich części oraz powierzchnie gruntów związane z działalnością gospodarczą prowadzoną na gruntach:

a/. nabytych od gminy - w wysokości - 80 % należnego podatku,

b/. własnych i dzierżawionych - w wysokości - 50 % należnego podatku.

2/. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1. dotyczy gruntów, budynków i budowli nowo wybudowanych nabytych lub wydzierżawionych po dniu wejścia w życie uchwały.

3/. Przedsiębiorców którzy utworzą na obszarze gminy Oborniki Śląskie nowe miejsca pracy, i zatrudnią osoby stale zamieszkałe na terenie gminy Oborniki Śląskie - w wysokości :
- 5% należnego podatku za jedno uruchomione miejsce pracy.

3a/. Zwolnienie o którym mowa w ust. 3 przysługuje pod warunkiem utrzymania zatrudnienia na nowo utworzonym stanowisku pracy przez cały okres korzystania ze zwolnienia. Wcześniejsza likwidacja stanowiska powoduje utratę prawa do tego zwolnienia z pierwszym dniem następnego miesiąca przypadającego po dniu w którym nastąpiła jego likwidacja.

3b/. Podatnik zamierzający skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, zobowiązany jest złożyć organowi podatkowemu wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do zwolnienia.

3c/. Podatnik zobowiązany jest do składania organowi podatkowemu w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego w czasie trwania zwolnienia pisemnej informacji wraz z dowodami potwierdzającymi prawo do zwolnienia , a także do informowania organu podatkowego o utracie warunków do zwolnienia, najpóźniej w terminie 14 dni od powstania okoliczności powodujących tę utratę . Niedopełnienie któregokolwiek z tych obowiązków powoduje utratę prawa do zwolnienia, od początku roku podatkowego i obowiązek zapłaty podatku w pełnej wysokości wraz z należnymi odsetkami stosowanymi dla zaległości podatkowych, w razie przekroczenia ustawowego terminu jego uiszczania.

3d/. Zobowiązuje się Zarząd Miejski do opracowania wykazu dokumentów potwierdzających prawo do zwolnienia od podatku.

4/. Nieruchomości lub ich części wykorzystywane do uruchomienia inwestycji w zakresie produkcji rolnej i przetwórstwa płodów rolnych w wysokości - 50 % podatku.

§ 2a

Zwolnienia, o których mowa w § 2 nie przysługują w razie zalegania podatnika z zapłatą jakichkolwiek świadczeń publicznoprawnych na rzecz budżetu gminy Oborniki Śląskie

§ 3

Suma zwolnień nie może przekroczyć 80 % należnego podatku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Oborniki Śląskie

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001.

Osoba do kontaktów w sprawie terenów inwestycyjnych:

mgr inż. arch. Aneta Łochańska-Czerkas
tel. kom. 0601 58-27-92

Wydział Architektury i Geodezji
tel. (071) 310-35-18       architektura@oborniki-slaskie.pl

Urząd Miejski, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie
tel. (071) 310-35-19
fax (071) 310-22-95
 

Bieżąca oferta inwestycyjna

foto7m.jpg (13826 bytes)

 

23m.jpg (11957 bytes)

   
Oferta
TEREN DO ZAGOSPODAROWANIA POD USŁUGI REKREACYJNE I TURYSTYCZNE

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Oborniki Śląskie -uchwała Rady Miejskiej Obornik Śląskich nr 0150/XXXV/258/05 z dnia 7.07.2005 r. -Gmina Oborniki Śląskie dysponuje terenem do zagospodarowania pod usługi rekreacyjne i turystyczne.

Oferta na realizację -PARK -również mile widziana

Oznaczenie i zapis w Planie:

UT/2 -przeznaczenie podstawowe -usługi rekreacji i turystyki z zielenią towarzyszącą
Teren jest położony na południowym łagodnym zboczu "Grzybka" (202 m npm), rozległego wzniesienia, u stóp którego leżą Oborniki Śląskie.

Teren ograniczają:

 • od strony zachodniej -ulica Orkana (dojście do historycznych terenów zdrojowych)
 • od południowej -ulica Kasztanowa (historyczna aleja spacerowa z podejściem do głazu Holteia i dojściem do cmentarza ewangelickiego
 • od wschodniej -zabudowa willowa z zielenią parkową

Ogólna powierzchnia oferowanego terenu -16,81 ha, w tym:

 • własność Gminy -15,41 ha
 • własność prywatna i inna -1,36 ha

Szczegółowe informacje:

mgr inż. arch. Aneta Łochańska-Czerkas
tel. kom. 0601 58-27-92

Wydział Architektury i Geodezji
tel. (071) 310-35-18       architektura@oborniki-slaskie.pl

Urząd Miejski, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie
tel. (071) 310-35-19
fax (071) 310-22-95
 

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą i odwiedzenia Obornik Śląskich!

grzybek_mapa_lekki.jpg (57583 bytes)

Łagodne pofałdowanie ternu

lagodnepofaldowanie1_l.jpg (28475 bytes)

lagodnepofaldowanie2_l.jpg (26708 bytes)

lagodne_pofaldowanie3_l.jpg (36368 bytes)

Panoramy z punktu widokowego

panorama_zachodnia_l.jpg (35335 bytes)
Panorama w kierunku zachodnim.

panorama_zimowa.jpg (27720 bytes)
.a tak zimową porą

widok_na_sobotke_i_karkonosze.jpg (18774 bytes)
Przy dobrej widoczności -odsłania się Ślęża i Karkonosze

Rekreacja letnia i zimowa

rekreacja_rowerowa.jpg (41086 bytes)

panorama_zachodnia_z_rowerami.jpg (39289 bytes)
Znakomity teren do uprawiania kolarstwa górskiego.

rekreacja_zimowa_l.jpg (32628 bytes)
.i zimowej rekreacji.

 

 

Oferta
Parafia p/w Podwyższenia Krzyża Świętego w Rościsławicach oferuje do sprzedaży działki budowlane:

 • 4/2 o powierzchni 1 423 m2 ;
 • 4/3 o powierzchni 1 174 m2;
 • 4/4 o powierzchni 1 477 m2 ;
 • 4/5 o powierzchni 1 447 m2

Zapraszamy do negocjacji:

Rada Parafialna tel. 0 71 310 14 51, 0 609 68 77 90, e-mai: audytdomu@audytdomu.pl

 

dzialki_parafialne_m.gif (76441 bytes)