nowy naglowek

Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl
UE EFS


Aktualności

Podsumowanie projektu

Zajęcia w ramach projektu odbywały się przez 4 semestry (15 tygodni w każdym semestrze) w latach szkolnych 2010/11 i 2011/12.

W okresie realizacji projektu:

  • przeprowadzono 8640 godzin zajęć pozalekcyjnych, w tym:

-   2760 godzin zajęć matematyczno-przyrodniczych,

-   480  godzin zajęć ICT,

-   480godzin zajęć humanistyczno-artystycznych,

-   480 godzin zajęć sportowych,

-   3480 godzin zajęć z  języków obcych, w tym z języka niemieckiego, języka angielskiego oraz języka włoskiego,

-   2040 godzin zajęć opieki pedagogiczno-psychologicznej,

  • w zajęciach pozalekcyjnych wzięło udział 451 uczennic i 677 uczniów (w sumie 1128 osób),

  • w zajęciach zorganizowanych w laboratorium Politechniki Wrocławskiej wzięło udział 180 uczniów i 120  uczennic,

  • w zajęciach w Planetarium Astronomicznym we Wrocławiu wzięło udział 384 uczniów i 256 uczennic.

Realizacja projektu przyczyniła się do:

   wzrostu kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i ICT,

 zmniejszenia zagrożenia przedwczesnego wypadnięcia z systemu oświaty uczniów z problemami wychowawczo-psychologicznymi,

 zwiększenia motywacji do nauki uczniów,

 zwiększenia o 10% średniego wyniku egzaminu końcowego (gimnazjalnego i sprawdzianu szóstoklasisty) w roku szkolnym 2011/2012 w stosunku do roku 2008/2009,

 wyrównania poziomu wiedzy możliwie do średniego poziomu w poszczególnych szkołach  uczniów mających największe problemy w nauce.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


18.04.2011r.
Informacja o przebiegu realizacji projektu w pierwszym kwartale 2011 r.:

Liczba ogólnie przeprowadzonych zajęć: 1630, w tym:
- zajęć matematyczno-przyrodniczych 431,
- zajęć z języków obcych 645,
- zajęć w ramach opieki psychologiczno-pedagogicznej 293
- zajęć sportowych 93 godziny
- zajęć artystyczno-humanistycznych 79 godzin
- zajęć ICT 89 godzin

Łącznie w zajęciach brało udział 917 dzieci w czterech szkołach realizujących projekt.

Wydatki finansowe w I kwartale tego roku opiewają na kwotę 162.957,09 zł. W ramach tej kwoty opłacone zostały godziny zrealizowanych zajęć dydaktycznych oraz zakupy pomocy dydaktycznych, w tym min. 4 cyfrowych mikroskopów wraz z osprzętem, po jednym dla każdej ze szkół.

Na bieżąco prowadzona jest rekrutacja na wszystkie z proponowanych form zajęć. W przypadku braku miejsc w grupach dzieci są wpisywane na listy rezerwowych. Przed przystąpieniem do udziału w projekcie należy wypełnić dokumenty, których wzory dostępne są w zakładce dla uczestników. Bardzo proszę o zwracanie uwagi na poprawność podawanych danych. Błędy w deklaracjach mogą skutkować problemami z rozliczeniem wydatków w ramach projektu.
W razie potrzeby proszę o kontakt z koordynatorem projektu Magdaleną Zielińską, pod numerem telefonu 0 500 1000 11

19.10.2010r.

We wszystkich szkołach objętych projektem od 1.10.2010 r. prowadzone są zajęcia dodatkowe. W panelu „Dla ucznia” zamieściliśmy harmonogramy tych zajęć w rozbiciu na poszczególne szkoły. Zgodnie z Regulaminem projektu rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym, co oznacza, że wciąż można zapisywać dzieci na zajęcia. W przypadku braku miejsc w grupach dzieci będą wpisywane na listy rezerwowe.Regulamin Projektu

Dla uczniów

Karta zgłoszenia udziału w projekcie

Zgoda rodzica na udział dziecka w projekcie

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

Harmonogramy zajęć

Gimnazjum w Obornikach Śl.

SP2 w Obornikach Śl.

SP w Osolinie

SP w Pęgowie

Dla nauczycieli

Lista obecności miesięczna

Lista obecności dzienna

Karta czasu pracy

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

 Plan ewaluacji

● Powrót do strony głównej