Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

Profilaktyka uzależnień

24.4.2009

Biuro Pełnomocnika Burmistrza
ds. Zapobiegania Uzależnieniom
ul. Parkowa 9
55-120 Oborniki Śląskie

Konferencja
Dziecko Krzywdzone, rodzina z problemem uzależnień

Podkomisarz Mariusz Grela przedstawił temat :„Działania Policji w zapobieganiu przemocy domowej”.

Interwencje domowe przeprowadzone na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2006- 2008 ( całe województwo)
2006 rok – 13816 interwencji
2007 rok - 11323 interwencji
2008 rok – 9943 interwencji

Ilość interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie (procedura Niebieskiej Karty) przeprowadzonych na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2006-2008. (całe województwo)
2006 rok – 10419 interwencji
2007 rok – 7376 interwencji
2008 rok – 6939 interwencji

PRZEMOC DOMOWA
Współczynnik ilości wypełnionych „niebieskich kart” w stosunku do przeprowadzonych interwencji domowych w latach 2007 i 2008

2007 rok:
7376- niebieska karta
11323 – interwencja domowa
65,10 % - współczynnik

2008 rok:
6939 – niebieska karta
9943 – interwencja domowa
69,80 % - współczynnik

Ofiary przemocy domowej ujawnione w czasie realizacji procedury pn. „Niebieskie Karty” w 2008 (2007) roku łącznie 11060 (10499) osób
Kobiety- 6967
Małoletni-2557
Mężczyźni- 1536

Małoletnie ofiary przemocy domowej ujawnione w czasie realizacji procedury pn. „Niebieskie Karty” w 2008 roku.
Na ogólną liczę 11060 (2007/10499) ofiar przemocy przypada 1736 tj. 15,7% (w 2007 roku 2024 tj. 19,03%) Dzieci w wieku do lat 13stu oraz 821 tj. 7,4% ( w 2007 roku 827 tj. 7,9%) małoletnich w wieku od 13stu do 18stu lat.

Łącznie w wyniku realizacji procedury ujawniono 2557 tj. 23,1 % małoletnich ofiar (w wieku do 18stu lat)

Sprawcy przemocy domowej:
Nieletni – 0,3 %
Kobiety – 5,4 %
Mężczyźni – 94, 2%

Liczba sprawców przemocy domowej z reguły jest nieznacznie większa od liczby przeprowadzonych interwencji, w czasie których wypełniono „Niebieską kartę” tj. 6939 interwencji – 7015 sprawców.

Sprawcy przemocy domowej działający pod wpływem alkoholu:
Sprawcy przemocy ogółem- 7015
Pod wpływem alkoholu- 5246

Postępowania przygotowawcze z art. 207 k k wszczęte w ramach procedury w 2008 roku.
6939 – Niebieskie Karty
742 – Wszczęte Postępowania
10,70 % - Współczynnik

Ilość pism wystosowanych przez Policję do instytucji pomocowych w ramach procedury NK w latach 2007 i 2008
2008 rok – 16863
2007 rok – 9770

Współczynnik ilości pism przesłanych do instytucji pomocowych do ilości wypełnionych „ Niebieskich kart” w latach 2007 i 2008
2008 rok –
6939 – Niebieska karta
16863 – Ilość pism
243,00 % - Współczynnik

2007 rok
7376 – Niebieska karta
9770 – Ilość pism
132,50 % - Współczynnik

Zmiany wprowadzone w procedurze Niebieskiej Karty

obowiązek informowania przez dzielnicowych policjantów z ogniw ds. nieletnich działających w jednostkach Policji o dzieciach w rodzinach objętych procedurą NK

obowiązek podjęcia działań na rzecz tych dzieci przez policjantów z w/w ogniw i przekazania informacji zwrotnej dzielnicowym

informowanie instytucji pomocowych o rodzinach objętych procedura NK bez względu na zgodę osób pokrzywdzonych

wprowadzenie w karcie A druku NK zapisu dot. dzieci w rodzinach objętych procedurą (ponad dzieci biorące udział w zdarzeniu)

Inne działania policyjne na rzecz ofiar przemocy w rodzinie:

tworzenie w jednostkach Policji przyjaznych pomieszczeń przesłuchań tzw. Niebieskich Pokoi

wprowadzanie w jednostkach Policji tzw. funkcji recepcyjnych (czystych i brudnych wejść)

wręczanie dzieciom ofiarom lub świadkom przemocy domowej maskotek policyjnych (KMP we Wrocławiu)

uczestnictwo w lokalnych koalicjach na rzecz pomocy ofiarom przemocy domowej (KPP Milicz)

dyżury psychologów (uczestnictwo w interwencjach dot. dzieci – KMP we Wrocławiu)

utworzenie nieetatowego stanowiska do spraw dzieci krzywdzonych (KMP w Legnicy)

szkolenia grup zawodowych zajmujących się pomocą ofiarom przemocy (szkolenie dla położnych i pielęgniarek w KWP we Wrocławiu)


Powrót do spisu treści...