Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

Profilaktyka uzależnień

24.4.2009

Biuro Pełnomocnika Burmistrza
ds. Zapobiegania Uzależnieniom
ul. Parkowa 9
55-120 Oborniki Śląskie

Konferencja
Dziecko Krzywdzone, rodzina z problemem uzależnień

Elżbieta Dziedzina wraz z Małgorzatą Makarczuk-Kłos przybliżyły zebranym temat : „Przeciwdziałanie Patologiom. Rozwiązania Systemowe w MOPS Wrocław”.

PATOLOGIA to- [Wg. Definicji A. Podgóreckiego]
Postawy i zachowania ludzi, które naruszają podstawowe normy etyczne oraz wyrządzają mniej lub bardziej wymierne szkody społeczne. Ujmując to ogólnie patologia, nazywana również społeczną dezorganizacją lub zachowaniami dewiacyjnymi, oznacza stan zakłócenia równowagi społecznej, czego przejawem jest osłabienie więzi społecznych, zachwianie systemu wartości oraz nieskuteczność kontroli społecznej.
Jedną z najbardziej rozpowszechnionych, a zarazem posiadającą społeczne przyzwolenie patologią jest ALKOHOLIZM. Znaczna część społeczeństwa akceptuje tą patologię, natomiast abstynencja uważana jest za coś nienaturalnego.
Nadużywanie alkoholu jest bez wątpienia przyczyną dezorganizacji i rozbicia wielu rodzin. Jest ono także przyczyną wielu innych, nie mniej groźnych, zachowań patologicznych takich jak: przestępczość, wandalizm, prostytucja, samobójstwa.

PRZEMOC towarzyszy często uzależnieniom i innym zjawiskom określanym jako patologiczne, ale dotyczy także rodzin o różnym statusie socjoekonomicznym.
Przemoc w rodzinie możemy sklasyfikować następująco:
- przemoc fizyczna
- przemoc psychiczna
- przemoc seksualna
- zaniedbanie

Rola dzieci w rodzinie alkoholowej:
• Kozioł ofiarny
• Bohater rodzinny
• Maskotka
• Dziecko we mgle

Sytuacja dzieci w rodzinie przemocowej:
• Najbardziej dramatyczne konsekwencje dla rozwoju dziecka wynikają z nadużyć ze strony najbliższych.
• W prawidłowo funkcjonującej rodzinie istnieje więź oparta na zaufaniu, realizowane są potrzeby: miłości, przynależności, wsparcia, poczucia bezpieczeństwa.
• Rodzina, w której te podstawowe potrzeby nie są realizowane – kształtuje człowieka pozbawionego elementarnych umiejętności emocjonalnego i społecznego funkcjonowania

Zadania pracownika socjalnego w zakresie pomocy rodzinom z problemem przemocy i uzależnień:
- rozeznanie sytuacji
- diagnoza sytuacji rodzinnej- z uwzględnieniem zasobów, barier, stosunku do problemu klienta, rodziny, pracownika socjalnego.
- plan pomocy- z uwzględnieniem współpracy z podmiotami zewnętrznymi i specjalistami MOPS, zawierający cele, działania i spodziewane efekty
- interwencja- socjalna, kryzysowa
- monitorowanie- systematyczne wizyty w środowisku, służące wspieraniu klienta, motywowaniu do podejmowania działań, weryfikacji planu pomocy
- ewaluacja- ocena podjętych działań na poszczególnych etapach pracy z klientem oraz ocena końcowa

Formy pomocy:
- Pomoc finansowa
- Pomoc rzeczowa
- Praca socjalna
Prowadzona jest:
• Z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej
• Ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań w instytucji.
• Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny
• Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód
- Kontrakt socjalny
• Pisemna umowa zawarta z osobom ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.
• W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, ośrodek pomocy społecznej zawiera kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną
- Informacja
- Poradnictwo specjalistyczne
- Interwencja kryzysowa
Służy wsparciu emocjonalnemu w kryzysie. Termin „interwencja kryzysowa” jest zarezerwowany dla działań profesjonalistów przygotowanych do udzielenia pomocy w sytuacjach kryzysu.
Pomoc ta powinna być udzielana osobom, które przeżyły szczególnie drastyczne doświadczenia.
Interwencja kryzysowa wymaga rozległej specjalistycznej wiedzy dotyczącej mechanizmów działania człowieka znajomości ogólnych wzorów reakcji na życiowe sytuacje oraz na sytuacje o szczególnym znaczeniu.

- Zespół interdyscyplinarny
W trudnych sytuacjach takich jak: przemoc, uzależnienia, trudności opiekuńczo-wychowawcze, itp. Pracownik socjalny może powołać zespół interdyscyplinarny- w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych instytucji oraz/lub specjaliści MOPS.
Zadaniem zespołu jest udzielenie kompleksowej pomocy. Członkowie zespołu dzielą się zadaniami, ustalają sposób pracy i częstotliwość spotkań.

Rozwiązania systemowe:
- Procedury pomocy w MOPS Wrocław
- Pomoc specjalistyczna- jako wsparcie dla pracowników i klientów
- Edukacja pracowników – fora wymiany doświadczeń, warsztaty, szkolenia wewnątrz instytucji MOPS, realizacja programów unijnych w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników
- Współpraca z Gminą Wrocław – zespoły merytoryczne

Powrót do spisu treści...