Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA

Budowa Drogi Gminnej nr 102536 D w Golędzinowie
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa
 


Koszt inwestycji ogółem – 2.349.912,10 PLN

Źródła finansowania Projektu:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1.762.434,07 PLN
Budżet państwa – 234.991,21 PLN
Budżet Gminy – 352.486,82 PLN


fragment dokumentacji
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurecyjności regionów i Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

D 6. Uzasadnienie, opis i cel Projektu

6.1. Tło i uzasadnienie – opis stanu istniejącego, nawiązanie do strategii rozwoju gminy (jeżeli istnieje), uzasadnienie propozycji Projektu.

Brak podstawowej infrastruktury technicznej hamuje rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, dlatego konieczne są wszelkie inwestycje prowadzące do niwelacji różnic pomiędzy życiem na wsi w stosunku do życia na obszarach miejskich. Do inwestycji tych należą inwestycje w infrastrukturę drogową na poziomie lokalnym. Obecnie przez wieś Golędzinów przebiega droga wojewódzka Nr 342 Wrocław-Oborniki Śląskie o nawierzchni bitumicznej. Prostopadle do niej zlokalizowane są ulice objęte Projektem tj.: Kolejowa, J. Słowackiego i S. Moniuszki. Drogi te są w bardzo złym stanie o nawierzchni ziemnej. W wyniku realizacji Projektu natężenie wzrośnie z 8,5poj/h(2006r.) i 8,75poj/h (2007r.)

Wzdłuż ww. ulic zlokalizowane są budynki mieszkalne, inwestorskie i produkcyjne. Dodatkowo ulica Kolejowa prowadzi do Dworca PKP, a S. Moniuszki do drogi powiatowej Wilczyn-Golędzinów. Rozwój infrastruktury drogowej, zwłaszcza na terenach wiejskich, jest jednym z celów strategii rozwoju na wszystkich szczeblach samorządu województwa dolnośląskiego jak również administracji rządowej. Polityka regionalna – zapisy dotyczące konieczności budowy infrastruktury drogowej występują kolejno w:
„Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego” – Wrocław 2000 uchwalonej w dniu 15.12.2000r. uchwałą nr XXVIII/511/2000 przez sejmik Województwa Dolnośląskiego;
„Strategii Rozwoju Powiatu Trzebnickiego”
„Strategii Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie”
„Planie Rozwoju Lokalnego”
Na podstawie macierzy SWOT, sporządzonej dla Gminy Oborniki Śląskie stwierdzono, iż główną szansa dla Gminy jest zdynaminozowanie rozwoju budownictwa deweloperskiego i indywidualnego na terenie Gminy. Możliwe to będzie jedynie poprzez uzbrojenie terenów w sieci wodociągowe i kanalizacyjne jak również stworzenie warunków dla szybkiej i bezpiecznej komunikacji.

Do zadań z obszarów priorytetowych w sferze infrastruktura techniczna zaliczono m.in.:
- modernizacje drogi Oborniki Śląskie-Wrocław;
- budowę obwodnicy miasta Oborniki Śląskie;
- budowe dróg gminnych.

W Planie Rozwoju Gminy (PRL) do najważniejszych problemów dotyczących sfery infrastruktury technicznej na terenie Gminy zaliczono m.in.: pilną potrzebę budowy nawierzchni utwardzonych dróg na terenach wiejskich. Zadania te maja na celu poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze Gminy.
Aby spełnić te założenia, należy wykonać szereg zadań, obejmujących różne obszary funkcjonowania społeczności lokalnej, których realizacja zostanie rozłożona na wiele lat. Jednym z nich jest MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ GMINY. W jego skład wpisują się zadania z zakresu infrastruktury drogowej (w tym budowę nawierzchni utwardzonych dróg gminnych na terenach wiejskich).

Do zadań inwestycyjnych, których realizację przewidziano na lata 2005-2006 zaliczono m.in. Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 102536D w Goledzinowie – ul. J.Słowackiego, Kolejowa, St.Moniuszki.”
Program Rozwoju Lokalnego Gminy Oborniki Śląskie jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie. Wszystkie cele i zadania zawarte w Lokalnym Planie Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie są zgodne z celami określonymi w Strategii Rozwoju Gminy.
Realizacja zawartych w Programie Rozwoju Lokalnego zadań wpłynie na rozwiązanie wielu problemów wpływających na rozwój Gminy.

Wynikające z realizacji zadań przedstawionych w PRL korzyści to:
- zwiększenie osadnictwa na terenie Gminy;
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Gminy w zakresie budowy niewielkich przedsiębiorstw przemysłowych;
- stworzenie warunków dla powstania dużych, specjalistycznych gospodarstw rolniczych;
- stworzenie warunków dla powstania nowych miejsc pracy, zmniejszenie bezrobocia;
- „przybliżenie” stolicy województwa poprzez wygodny układ komunikacyjny;
- ułatwienie dostępu mieszkańcom Gminy do ofert dużego miasta (szkoły wyższe, rynek pracy, obiekty kultury);
- kreacja Gminy jako miejsca wypoczynku;
- zwiększenie estetyki terenów Gminy.

6.2. Opis Projektu – przedmiot Projektu, uzasadnienie wyboru rozwiązania technicznego

W przedmiotowym projekcie przewiduje się budowę ulic o nawierzchni bitumicznej i chodników z kostki brukowej betonowej. Zaprojektowano całą przestrzeń dostępnego pasa drogowego. Jezdnię zaprojektowano o szerokości 5m, a chodniki o zmiennej szerokości dopasowanej do przestrzeni miedzy posesjami a jezdnią. Załamania trasy zostaną wyokrąglone łukami o promieniu od 50 do 1000m bez krzywych przejściowych. Na całej trasie zaprojektowano daszkowe pochylenie jezdni. Niweletę ulicy zaprojektowano dopasowując do istniejącej zabudowy. Zmiany pochylenia zostały wyokrąglone łukami pionowymi wklęsłymi i wypukłymi. Woda opadowa będzie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych odprowadzana do wpustów deszczowych. Na ulicy Moniuszki wpusty zostaną podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej i odprowadzone do rowów melioracyjnych..

W projekcie przyjęto dla ulic w Golędzinowie kategorię ruchu KR2-13-70 osi obliczeniowych (100kN) na dobę na pas obliczeniowy. Według badań geologicznych na ul. Kolejowej i Słowackiego jest podłoże o grupie nośności G1, a w końcowej części ul. Moniuszki G3.

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni:
- warstwa ścieralna - beton asfaltowy 0/16mm grubości 5 cm;
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy 0/20mm grubości 7 cm;
- warstwa podbudowy – kruszywo łamane 0/63mm grubości 20 cm;
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa grubości 15 cm – tylko w strefie występowania podłoża G3.

Ulica z obu stron będzie obramowana krawężnikiem betonowym 30x15cm na ławie z oporem. Przy krawężniku zaprojektowano ściek z kostki kamiennej 18/20. Krawężnik będzie wystawał na wysokość:
- 12cm na odcinkach zwykłych;
- 6cm na wjazdach;
- 2cm na skrzyżowaniach i przejściach.

Chodnik zaprojektowano z kostki brukowej betonowej:
- kostka brukowa betonowa o grubości 8cm;
- posypka piaskowa o grubości 15cm.

Przyjęte rozwiązanie techniczne spełnia wymogi stawiane przez warunki techniczne i jest najtańsze. Ze względu na ruch po przedmiotowej drodze sprzętu rolniczego oraz samochodów ciężarowych obsługujących przedsiębiorstwa produkcyjne przyjęto nawierzchnie z betonu asfaltowego na odpowiedniej podbudowie. Ten rodzaj nawierzchni zapewni niski koszt eksploatacji oraz łatwość konserwacji. Dodatkowo uzyska się niski koszt realizacji przedsięwzięcia.

Droga została zaprojektowana zgodnie z prawem i dobrą praktyką inżynierską. Zaproponowane rozwiązania projektowe są dopasowane do otoczenia pod względem estetycznym oraz optymalne technicznie.

6.3. Cel – wykazanie zgodności z „Celami działania” i „Celami cząstkowymi” opisanymi dla konkretnego Działania (i Poddziałania) w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projekt związany jest z realizacją Działania 3.1 – Obszary wiejskie, w ramach Priorytetu III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR – Rozwój lokalny.
Działanie 3.1 ma na celu wzrost mobilności zawodowej mieszkańców wsi i małych miast oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw na terenie Gminy.

Głównym celem realizacji Projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców i podnoszenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Gminy poprzez oddziaływanie na obecne mocne strony regionu głównie za pomocą inwestycji w infrastrukturę. Inwestycja, jaka jest budowa drogi gminnej w wyraźny sposób przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców i przedsiębiorców, których domostwa i inwestycje zlokalizowane są w sąsiedztwie przedmiotowej drogi. Projekt będzie wpływał na rozwój potencjału Gminy, w tym ze znajdującymi się na jej obszarze najbardziej dynamicznymi centrami wzrostu.

Ponieważ zróżnicowanie przestrzenne wyposażenia infrastrukturalnego pomiędzy poszczególnymi gminami oraz w układzie miasto-wieś jest dość widoczne, celem realizacji Projektu jest rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej o znaczeniu lokalnym mającej podstawowe znaczenie dla niwelacji tych różnic oraz likwidacji barier infrastrukturalnych i perspektyw rozwojowych Gminy.

Projekt jest zgodny z polityką równości szans. Uwzględnione będą zarówno zasady równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy jak również korzystania z infrastruktury społecznej. W Golędzinowie znajduje się wiele gospodarstw rolnych wysokotowarowych oraz duże gospodarstwo ogrodnicze. Gospodarstwa te dysponują potencjałem, który po wybudowaniu drogi pozwoli na intensyfikację produkcji, co spowoduje wzrost zatrudnienia zarówno mężczyzn jak i kobiet.