nowy naglowek

Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

 

                                             

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł Projektu: Ścieżka dydaktyczna "Na Grzybek"

Beneficjent: Gmina Oborniki Śląskie

Całkowita wartość projektu wynosi: 200 000,00 zł

Kwota dofinansowania z RPO: 158 412,29 zł

Projekt pn. Modernizacja ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej „Na Grzybek” w Obornikach Śląskich jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Projekt wdrażany jest w ramach Priorytetu 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne), Działanie 4.7. Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna.

Projekt polega na wykonaniu 9 tablic informacyjnych oraz rewaloryzacji skweru Holtei´a wraz z zakupem elementów małej architektury.
Celem Projektu jest kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej.

Katarzyna Jarczewska
Insp. ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIE O CENĘ
NA: wykonanie folderów, w ramach zadania pn. "Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Na grzybek” w Obornikach Śląskich".
▫ pełny tekst protokołu...

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI
POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
NA: wykonanie tablic, w ramach zadania pn. Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej "NA Grzybek"
▫ pełny tekst protokołu...
 

Folderek Ścieżki Dydaktycznej "Na Grzybek", wydany 15 marca 2011

Tytuł Projektu: Pracownia przyrodnicza w każdej gminie

Realizacja: Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich

http://sp3obornikisl.edupage.org/text/?text=text/text7&subpage=2&

Informacje ogólne o Projekcie

Projekt „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” powstał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowano go do uczniów klas IV- VI oraz nauczycieli Przyrody 120 szkół podstawowych z Województwa Dolnośląskiego. Ogólnym celem Projektu jest wyposażenie 120 szkół i placówek województwa dolnośląskiego w nowoczesne pracownie do realizacji treści programowych bloku przedmiotowego Przyroda w klasach IV-VI, z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, a zwłaszcza eksperymentu uczniowskiego i stworzenie na ich bazie sieci pracowni dydaktyczno - metodycznych wspierających zarówno warsztat pracy ucznia, jak i nauczyciela. Celem szczegółowym jest uczynienie w większości wyposażonych szkół ośrodków metodycznych umożliwiających prowadzenie doskonalenia i doradztwa metodycznego dla dolnośląskich nauczycieli przyrody. Uatrakcyjnienie nauczania ma przyczynić się do podniesienia poziomu wyników na zewnętrznym sprawdzianie z przedmiotów przyrodniczych jak również ma spowodować wzrost zainteresowania kontynuowaniem nauki na kierunkach matematyczno - przyrodniczych.Projekt przedstawiony został wszystkim zainteresowanym gminom na konferencji otwarcia w dniu 29 października 2007 r. w Obornikach Śląskich.  

Projekt jest komplementarny z przygotowanymi programami doskonalenia nauczycieli (9.4.) oraz programami rozwojowymi szkół w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych (9.1.2.). 

Projekt „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” w naszej szkole
Nasza szkoła została zgłoszona do Projektu przez JST ze względu na aktywny udział w organizacji konferencji i osiągnięcia w edukacji przyrodniczej. Opracowaliśmy program rozwojowy szkoły i uzyskaliśmy potwierdzenie udziału w Projekcie. Program rozwojowy szkoły zakłada nowoczesne kształcenie u uczniów kompetencji matematyczno – przyrodniczych. Zgodnie z wymaganiami projektowymi zakupiliśmy do pracowni wyposażenie w stanowiska edukacyjne umożliwiające prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych w grupach z wykorzystaniem internetu. Od momentu zgłoszenia się do Projektu i  opracowania programu rozwojowego cierpliwie czekaliśmy na jego uruchomienie zgodnie z założeniami. Liderem szkolnego programu rozwojowego „Pracowania przyrodnicza w każdej gminie”  jest nauczycielka przyrody p. Urszula Mielniczuk.

 W miesiącach październik/listopad 2010r została przekazana szkole „Pracowania przyrodnicza” w trzech dostawach.Otrzymaliśmy w wyposażeniu, między innymi: 7 komputerów stacjonarnych, tablicę interaktywną,  bezprzewodowy Tablet – który pozwala na ingerencję nauczyciela w czasie wykonywania przez uczniów róznorodnych zadań na komputerach I tablicy interaktywnej, mobilny sprzet do prowadzenia ćwiczeń w tym terenowych, kamerę cyfrową, mikroskopy cyfrowe oraz elektroniczny  sprzęt do diagnoz a także opragromowanie dla przedmiotu przyroda oraz szereg przyrządów laboratoryjnych do wykonywania doświadczeń I eksperymentów .


„Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z Powiatu Trzebnickiego i Milickiego”

 ● powrót do strony głównej