nowy naglowek

Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

16 czerwca 2010

      
     
Kapitał LudzkiGmina Oborniki Śląskie w lutym 2010 roku złożyła wniosek pt. "Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych 4 szkół w gminie Oborniki Śląskie" obejmujących zajęcia dodatkowe, dydaktyczno-wyrównawcze oraz opiekę pedagogiczno-psychologiczną uczniów.

Wniosek został złożony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Wniosek został oceniony pozytywnie przez Komisję Oceny Projektów i został rekomendowany do dofinansowania. Kwota dofinansowania wynosi 1 131 000,00 złotych.
W ramach projektu wsparciem objęte zostaną cztery szkoły w gminie Oborniki Śląskie:
- Gimnazjum w Obornikach Śląskich
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Obornikach Śląskich
- Szkoła Podstawowa w Pęgowie
- Szkoła Podstawowa w Osolinie
Z funduszy unijnych zostaną zorganizowane w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 dodatkowe zajęcia matematyczno – przyrodnicze, sportowe, humanistyczne, artystyczne, informatyczne i z języków obcych. Uczniowie dodatkowo zostaną objęci opieką pedagogiczno-psychologiczną.

Katarzyna Jarczewska
Insp. ds. pozyskiwania funduszy unijnych


    


http://maly/oborniki/zpr/styczen_2006/spis_tresci.htm

Serwis prasowy nr 165
Czerwiec 2010