10 listopada 2000

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI

W dniu 8 listopada odbyło się spotkanie sołtysów wsi gminy Oborniki Śląskie z burmistrzami Jerzym Wiśniewskim i Adamem Stockim. Zwyczajowo takie spotkania odbywają się dwa razy do roku, wiosną i jesienią. Uczestnikami byli również pracownicy Urzędu Gminy, którzy na bieżąco wyjaśniali kwestie poruszane przez gospodarzy wsi. W swoim wystąpieniu burmistrz Jerzy Wiśniewski zdał sprawozdanie z dokonań inwestycyjno - remontowych oraz prac planowanych w przyszłym roku budżetowym. Następnie omawiano zagadnienia według przedstawionego porządku.

Koncesje na sprzedaż alkoholu.
Koncesję na sprzedaż alkoholu wydaje burmistrz kierując się opinią Rady Sołeckiej, jeżeli wniosek jest z terenów wiejskich. O zapisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości, uniemożliwiających wydanie zezwolenia, przypomniała Ewa Heydel - Ozimina pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i uzależnień, min. bliskość szkoły czy kościoła. Burmistrz zaapelował o bardzo rozważne opiniowanie wniosku. Przy podejmowaniu decyzji o wydanie koncesji opinia rady sołeckiej jest elementem najbardziej ważącym. W przypadku skarg na punkt sprzedaży napojów alkoholowych gmina uruchamia procedurę cofnięcia koncesji.

Gorąca kwestia umorzeń podatkowych z powodu suszy.
Temat ulg w podatku rolnym wyjaśniała Danuta Walszczak inspektor ds. podatków i opłat.

Uregulowanie prawne przewiduje dwa rodzaje ulg w podatku rolnym: ustawowe, np. z tytułu ugorowania, kupna ziemi czy niskich klas bonitacyjnych oraz zaniechania i umorzenia.

O możliwości udzielenia ulgi w postaci zaniechania lub umorzenia mówi Ordynacja podatkowa. Ulga taka może być zastosowana gdy zapłacenie podatku zagrozi egzystencji podatki lub w nagłych wypadkach losowych.

W związku z tegoroczną suszą do Urzędu Gminy wpłynęło 49 podań o umorzenie podatku.

Ponieważ Wojewoda Dolnośląski nie ogłosił stanu klęski, a Rada Miejska nie wprowadziła uchwałą zwolnień z tytułu suszy konieczne było przeprowadzenie postępowania w rozpatrywaniu podań zgodnie z zaleceniami Ordynacji podatkowej czyli szczegółowe zapoznanie się z sytuacją materialną podatnika. Do każdego wnioskującego, zgodnie z zaleceniami Ordynacji podatkowej zostało wysłane POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania podatkowego z prośbą o dostarczenie dokumentów określających dochody podatnika i jego rodziny oraz wskazania wszystkich innych okoliczności mających wpływ na sytuację materialną. Na podstawie dokumentów i przeprowadzonego wywiadu sporządza się PROTOKÓŁ określający miesięczny dochód podatnika i porównuje z minimum socjalnym. Jeżeli jest poniżej minimum uważa się, że zapłacenie podatku zagraża egzystencji i ulga jest udzielana. Jak wyżej wspominaliśmy do Urzędu wpłynęło 49 podań. Do podpisania PROTOKOŁU zgłosiło się 9 osób. Do udzielenia ulgi zakwalifikowało się 5 podatników.

Weryfikacja zeznań podatkowych.
Podatek od nieruchomości, uiszczany zgodnie z deklaracjami składanymi przez właścicieli nieruchomości według stawek uchwalanych przez Radę Miejską został wprowadzony w 1991 roku.
W ubiegłym roku została podjęta decyzja o weryfikacji zeznań podatkowych /odnośnie podatku od nieruchomości/. W związku z tym została przeprowadzona również akcja informacyjna. Informacja o konieczności uaktualnienia deklaracji, napisana prostym i jasnym językiem, ukazała się w prasie oraz była dołączona do każdego nakazu płatniczego. W roku 2001 akcja informacyjna zostanie powtórzona. Takie decyzje, powiedział wiceburmistrz Adam Stocki, nie przysparzają nam popularności ale my wspólnie musimy pilnować budżetu i w kwestiach podatkowych sytuacja powinna być jasna. Podatki powinni wszyscy uczciwie płacić.

Bezpieczeństwo na drogach.
Wiceburmistrz Adam Stocki poinformował również o powołaniu zespołu ds. bezpieczeństwa, opracowującego, między innymi, mapę zagrożeń drogowych w gminie z zaznaczeniem miejsc niebezpiecznych i propozycją sposobu zniwelowania zagrożenia. Swoje uwagi na ten temat Sołtysi mogą zgłaszać do Marka Ciechanowicza inspektora ds. dróg z Wydziału Inwestycyjno - Technicznego pracującego w powołanym zespole.

Numeracje porządkowe posesji.
W związku z dużym ruchem budowlanym na terenie gminy, problemy dotyczące numeracji posesji omówił Wojciech Seredyński kierownik Wydziału Architektury. Zwrócił się z prośbą o porządkowanie spraw związanych z numerowanie posesji bowiem ułatwia to pracę wszystkim służbom. Zaapelował też do Rad Sołeckich o składanie propozycji nazw dla nowowydzielanych ulic. Wprowadza to ład w orientowaniu się na planie i w terenie. Rady Sołeckie powinny również zgłaszać zapotrzebowanie na tereny sportowo - rekreacyjne w obrębach swoich wsi. Po przeanalizowaniu usytuowania przez Wydział będzie już gotowy materiał do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Grupy producentów, wapnowanie i segregacja.
O prawnej możliwości zrzeszania się rolników w grupy producenckie mówił Józef Wnęk kierownik Wydziału Rolnictwa. Wydział może służyć pomocą organizacyjną. Jest deklaracja Mariana Sobiły prezesa GS o udostępnieniu magazynu zbożowego. J. Wnęk przypomniał również o możliwości skorzystania przez rolników z refundacji przy zakupie wapna potrzebnego do wapnowania gleb. Konieczne jest wykonanie prób glebowych. Poinformował także o wprowadzeniu segregacji śmieci na terenach wiejskich w przyszłym roku, najprawdopodobniej z wiosną. Poinformowano również Sołtysów o szkoleniach agroturystycznych. Kierownik Wydziału Rolnictwa złożył krótkie sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do gospodarstw agroturystycznych w Wielkopolsce.

Wszystkie postulaty i uwagi zgłoszone przez Sołtysów zostały zanotowane. Część z nich została wyjaśniona przez Burmistrzów jeszcze w trakcie spotkania. Reszta przekazana do poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy. Zainteresowane osoby będą sukcesywnie informowane o sposobie załatwienia sprawy.

Serwis prasowy nr 36
24 listopada 2000

Serwis prasowy nr 35
17  listopada 2000

Serwis prasowy nr 34
10  listopada 2000