nowy naglowek

Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

5 maja 2010

      
     
Oborniki Śl., 4 maja 2010 r.

Gmina Oborniki Śląskie informuje
o otwartym naborze partnerów
do projektów planowanych do realizacji
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Tekst ogłoszenia w formacie RTF


Gmina Oborniki Śląskie - w oparciu o art. 28a znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006.227.1658), wobec wejścia w życie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370), dokonując wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów – planuje realizować następujące projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Konkursy w ramach Priorytetu VI – „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Projekty te skierowane są do osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Mają one na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej
i zdolności zatrudnienia.

Konkursy w ramach Priorytetu VII - „Promocja integracji społecznej”. Celem projektu jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz poprawa dostępności do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz wzmocnienie i poszerzenie zakresu działania sektora ekonomi społecznej.

Konkursy w ramach Priorytetu VIII - „Regionalne kadry gospodarki”. Projekty te mają na celu poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce.

Konkursy w ramach Priorytetu IX - „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”. Celem projektów jest upowszechnianie edukacji społecznej na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększaniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy, a także zmniejszenie nierówności edukacyjnych pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi.

Celem każdego z projektów będzie rozwój Gminy Oborniki Śląskie poprzez organizację szkoleń, warsztatów oraz innych form aktywności społecznej mających na celu integrację i aktywizację lokalnej społeczności oraz wzrost poziomu edukacji wśród mieszkańców.

Od partnerów oczekuje się realizacji następujących zadań w ramach projektów:
- pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie,
- udział przedstawiciela przy przeprowadzaniu rekrutacji,
- kontakt z uczestnikami szkoleń,
- wsparcie merytoryczne,
- w niektórych projektach udostępnienie lokalu do przeprowadzenia zamierzonych działań wynikających
z projektu,
- współpracy w zakresie zarządzania, rozliczania oraz promocji projektu,

Partner będzie uczestniczył we wszystkich działaniach w ramach realizowanych projektów w formie określonej w umowie partnerskiej.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
1) opis doświadczenia partnera w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze oraz w realizacji
i zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.
2) opis zaplecza technicznego oraz zasoby osobowe posiadane przez Stowarzyszenie (wskazać osoby oraz ich zakres obowiązków)

Potencjalni partnerzy powinni przygotować ofertę zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartymi w Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i obowiązującym w tym obszarze stanie prawnym. Informacje dostępne są na stronie http://www.pokl.dwup.pl/

Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) aktualny statut podmiotu,
3) sprawozdanie finansowe za ostatni rok (zgodnie z art. 45 ust. 2 i art.82 ust.1 ustawy z dnia 29.09.1994r .
o rachunkowości – Dz.U. 2002r. Nr 76, poz. 694) w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności,
4) pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych ani wobec innych podmiotów,
5) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego),
6) charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, zasobów kadrowych, możliwości techniczno – organizacyjnych oraz doświadczenia w realizacji podobnych projektów, w tym również jako partner – w okresie ostatnich 2 lat,
7) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych,
8) inne dokumenty mogące mieć znaczenie na wybór partnera,

Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:
1) zgodność działania potencjalnego partnera z działaniami przewidzianymi w projekcie,
2) oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,
3) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, w tym
w szczególności doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowo – doradczych oraz
przyznawaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej lub na rozwój
przedsiębiorczości,

Termin składania ofert – 24 maja 2010 r., godz. 15. 30.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór na partnera projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
Oferty należy przesłać na adres:

Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Ul. Trzebnicka 1
55 – 120 Oborniki Śląskie
lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu
- Punkt Informacyjne na paterze, w godzinach: 7.30-15.30
w środy: 8.30-16.30

Dokumenty, które wpłynęły niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
1) wyboru jednego lub kilku partnerów do wspólnej realizacji projektów wg przyjętych kryteriów,
2) zmiany zakresu działań przewidzianych dla partnera projektu,
3) negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych działań przewidzianych
dla partnera projektu,
4) unieważnienia naboru bez podawania przyczyny .

Paweł Misiorek
Burmistrz Obornik Śląskich
 

http://maly/oborniki/zpr/styczen_2006/spis_tresci.htm

Serwis prasowy nr 164
    Maj 2010