14 MAJA

SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO

Szanowni Goście
Panie Burmistrzu
Panie i Panowie Radni

Nasza dzisiejsza uroczysta Sesja Rady Miejskiej będzie miała nietypowy przebieg. Nie będzie dyskusji w gronie radnych, ścierania się poglądów ani podejmowania uchwał. Głównym naszym celem jest podsumowanie 60 lat naszej obecności , 60 lat nadania praw miejskich na tle 700-letniej historii Obornik Śląskich, oraz przyjęcie porozumienia o współpracy między niemiecką Gminą Rehau a Gminą Oborniki Śląskie.

Na wstępnie krótki rys historyczny.

W czasie owych 700 lat , siedem razy zmieniała się przynależność państwowa Dolnego Śląska, poprzez Czechy, Polskę za Królów Piastów, Królestwo Czech, Cesarstwo Austriackie, by w połowie XVIII wieku ziemie te, zdobyte przez Prusy, zostały w IXX wieku włączone do II Rzeszy Niemieckiej. Po II wojnie światowej decyzja mocarstw odebrała Polsce Kresy Wschodnie i przyznała Śląsk.

Przez ziemie te, w związku z akcją przesiedleńczą całych narodów, przetoczyły się rzesze ludności Śląskiej a na to miejsce przybyli Polacy zmuszeni do opuszczenia Kresów Wschodnich, jak i ludność napływowa z biednych terenów środkowej Polski, by po latach trudów i odbudowy stać się Dolnoślązakami.

Część mieszkańców urodzonych przed wojną pozostała na swych ziemiach, przyjęła obywatelstwo polskie, uczestniczyła w odbudowie kraju stając się pomostem między starymi a nadchodzącymi nowymi czasami.

Po wojnie obowiązywał system Rad Narodowych ze scentralizowanym i rozbudowanym systemem budżetu państwowego. Ograniczone były możliwości wpływu mieszkańców na lokalny rozwój i zaspokajanie własnych potrzeb.

Wśród pierwszych powojennych burmistrzów byli: Jan Szymankiewicz, Roman Satora, Marian Dębski, Tadeusz Pietrzycki.

Kolejna zmiana ustawy ustrojowej powołała do życia funkcje naczelnika. Naczelnikami byli: Tadeusz Braszka, Mieczysław Piekarski, Franciszek Augiewicz, Paweł Misiorek, Marian Stempniak.

Sierpniowy zryw działaczy opozycyjnych w latach 80. oraz późniejsze debaty okrągłostołowe doprowadziły do wstępnych ustaleń, iż elementem ustrojowym nowej Rzeczypospolitej stanie się samorząd terytorialny. Duży wpływ na wydarzenia w Europie, w tym również w Polsce, miał wybór Karola Wojtyły na Papieża.

W 1989 wybrano w sposób demokratyczny Senat. 8 marca 1990r. Sejm przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym czego uwieńczeniem były pierwsze po wojnie wolne demokratyczne wybory do rad gmin na kadencję 1990 - 1994, które odbyły się w dniu 27 maja 1990 roku.

W tym roku obchodzimy 15. rocznicę tych wydarzeń.

Rada Gminy, zgodnie z ówczesną ustawą o samorządzie terytorialnym, wybrała Ryszarda Stadtmüllera na stanowisko burmistrza. Był to pierwszy Burmistrz Obornik Śląskich wybrany po 40. latach przerwy. Pod koniec kadencji, po rezygnacji Ryszarda Stadtmulera, z pełnionej funkcji, burmistrzem został Eugeniusz Jakubiak. Na Przewodniczącego Rady Miejskiej I kadencji wybrano Tytusa Czartoryskiego. Przypadło im w udziale kierowanie Gminą w nowych warunkach ustrojowych, nowych warunkach politycznych i ekonomicznych.

Powrócono więc do tradycji przedwojennego polskiego samorządu terytorialnego, oczywiście zmodyfikowanego.

Rada Miejska II kadencji wybrała Romana Głowaczowskiego na stanowisko burmistrza, Ryszarda Pajka - na przewodniczącego Rady.

Burmistrzem III kadencji, z wyboru Rady, został Jerzy Wiśniewski, a przewodniczącym Rady - Zdzisław Skorek.

W tym miejscu należy podziękować wszystkim wymienionym osobom oraz Radnym pełniących funkcje za dbałość o rozwój naszej Gminy .

Rok 2002 to kolejny etap rozwoju samorządności i przemian ustrojowych. Po raz pierwszy w wyborach samorządowych IV kadencji , w sposób bezpośredni wybieraliśmy burmistrza. Mieszkańcy Gminy oddali swe głosy na Pawła Misiorka, osobę powszechnie znaną i szanowaną w środowisku . Paweł Misiorek pełnił już wcześniej funkcję Naczelnika tej Gminy.

Obecnie, już od roku w Unii Europejskiej, dołączyliśmy do Europy samorządowej i Europy regionów, czerpiąc doświadczenia z Francji czy Niemiec gdzie samorząd funkcjonuje prawie od 200 lat. Stąd między innymi nawiązanie współpracy z Niemiecką gminą Rehau, mające na celu wykorzystywanie ich doświadczeń w zarządzaniu Gminą, jak również znalezieniu się w nowej sytuacji jaką stwarza członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

Oczywiście kontakty między mieszkańcami, zakładami czy organizacjami są wiodącym akcentem współpracy. Cieszy fakt, że obchody, oprócz licznie przybyłych obecnych mieszkańców Gminy, zaszczycili również dawni mieszkańcy. Ich zainteresowanie swoim miejscem urodzenia jak również przyszłością rozwoju Gminy rodzi nadzieję na bliższą współpracę.

Rok 2005, a maj w szczególności obfituje w wyjątkowe rocznice ważne dla Europy, Kraju i Gminy stąd tak bogaty program przygotowany dla mieszkańców, i nie tylko, na który Państwa serdecznie zapraszam.

Szczepan Antoszczyszyn
Przewodniczący Rady Miejskiej

Oborniki Śląskie, 14.05.2005

 

Obchody 700 lecia
2005

 

13 maja

14 maja

20 maja

7 czerwca