Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

20 października 2009

      
      
     
Lokalny Program Rewitalizacji


       Gmina Oborniki Śląskie uchwałą nr 0150/XLVII/406/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 6 października 2009 r. przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oborniki Śląskie na lata 2009 - 2015, który jest podstawą do udzielania wsparcia na inwestycje z zakresu mieszkalnictwa w ramach priorytetu „Miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
      Potrzeba rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta Oborniki Śląskie jest wynikiem nawarstwiania się zaniedbań remontowych, a co za tym idzie wysokiego stopnia degradacji starej zabudowy miasta. Problem ten ma odzwierciedlenie w niewielkim zainteresowaniu podejmowaniem na tych terenach przedsięwzięć budowlanych i modernizacyjnych potencjalnych inwestorów. Konsekwencją niedoinwestowania jest degradacja społeczna i ekonomiczna miasta.
      Program rewitalizacji wyznacza granice obszaru poddawanego rewitalizacji oraz zakres działań technicznych, takich jak: remonty, modernizacje infrastruktury technicznej oraz rewaloryzacja zabudowy, w tym renowacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym. Podejmowane będą również działania mające na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i patologii społecznych. Ich koncentracja na obszarach problemowych pozwoli na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego grup, które w wyniku trudnej sytuacji na rynku pracy znalazły się na marginesie życia społecznego.
      Zaproponowany okres czasowy 2009-2015 odpowiada ramom czasowym innych dokumentów przyjętych na poziomie krajowym i regionalnym, a w szczególności Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Oborniki Śląskie na lata 2009-2015 jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 9.2 RPO WD „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców”.

Małgorzata Matusiak
Sekretarz GminySerwis prasowy nr 157
 Październik 2009