14 września 2001

POLITYKA MIESZKANIOWA

Z początkiem roku Rada Miejska przyjęła uchwałę o przekształceniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w spółkę prawa handlowego. Rejestrację spółki uzależniła od przyjęcia polityki mieszkaniowej gminy. W tym celu Rada powołała specjalną komisję do opracowania wymienionego dokumentu.

Pracuję w tej komisji - mówi sekretarz gminy Anna Wolikowska. Chciałabym, żeby na najbliższej sesji dokument został przedłożony Radzie. Część opracowania, poświęcona zasadom sprzedaży lokali komunalnych była dyskutowana na sierpniowych posiedzeniach Zarządu. Istotne zmiany - w stosunku do zasad obowiązujących dotychczas - dotyczą wysokości bonifikat przy sprzedaży najemcom lokali na własność. Jedna z bonifikat, proponowana przez Zarząd, sięga aż do 85%. Proponujemy też inny, korzystniejszy dla nabywcy, sposób rozkładania na raty kwoty za kupowany lokal.

Powyższa informacja została sporządzona z końcem sierpnia. W międzyczasie weszła w życie ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Co z tego wynika dla omawianego opracowania?

A. W. Ustawa zobowiązała Radę do wyraźniejszego określenia mieszkaniowego zasobu gminy, dając jednocześnie możliwość wydzielenia z tego zasobu lokali wynajmowanych na czas trwania stosunku pracy, potocznie nazywanych mieszkaniami służbowymi, oraz dokładnego wskazania lokali socjalnych.

Ustawa dała gminie podstawę prawną do opracowania wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy. Delegacja ustawowa pokrywa się z życzeniem Rady na temat opracowania polityki mieszkaniowej gminy będącej podstawą do dalszych kroków w restrukturyzacji ZGM. Większość dokumentów, dotychczas przez komisję opracowanych oraz zestawień sporządzonych przez ZGM, jest podstawą do opracowania ustawowego programu. Program jest obszerny i w bardzo szczegółowy sposób reguluje kwestie z zakresu finansów i szeroko pojętego zarządzania i gospodarowania lokalami mieszkalnymi.

Komisja przygotowała na najbliższą sesję, projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Oborniki Śląskie. Projekt zakłada pięcioletni okres obowiązywania. Komisja proponuje, by oprócz regulacji określonych ustawą program zawierał również: zasady udzielania pomocy finansowej właścicielom lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących wspólnoty z udziałem gminy na pokrycie kosztów remontu części wspólnych; zasady adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne oraz wykonywania ulepszeń w lokalach mieszkalnych. Projekt jest dokumentem otwartym, po dyskusjach na komisjach może ulec zmianie.

notowała: Romana Obrocka

 

Serwis prasowy nr 61
21 września 2001

Serwis prasowy nr 60
14 września 2001