21 września 2001

SESJA RADY MIEJSKIEJ

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich informuje, że na dzień 27 września 2001r. zwołuje XXXI Sesję Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Sesja odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich /budynek "B", sala Urzędu Stanu Cywilnego/

Obrady rozpoczną się o godz. 12.00

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:

 1. Przedstawienie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 3. Sprawozdanie Burmistrza z prac Zarządu między Sesjami.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2001r.
  2. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2001r uchwalonego w dniu 28 grudnia 2000r. uchwałą nr 0150/XXVI/260/2000.
  1. W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kanalizacji we wsi Golędzinów.
  2. W sprawie zmiany uchwały 0150/XXVIII/269/01 z dnia 15.03.2001r., w sprawie uchwalenia Statutu gminy Oborniki Śląskie.
  3. W sprawie zmiany uchwały nr XLI/310/98 Rady Miejskiej w Obornikach Śl. z dnia 29.05.1998r. , w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.
  4. W sprawie utworzenia zasobu mieszkaniowego gminy Oborniki Śląskie.
  5. W sprawie przystąpienia do opracowania wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Oborniki Śląskie.
  6. W sprawie zmiany uchwały nr XLI/3311/98 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29.05.1998r., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi własność gminy Oborniki Śląskie.
  7. W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy Oborniki Śląskie.
  8. W sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej budynkiem świetlicowo-sklepowym nr geodez. 64 AM-1 o pow. 500m kwadratowych, położonym w Siemianicach.
  9. W sprawie nadania nazw ulicom we wsi Jary.
  10. W sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  11. W sprawie ustalenia zasad sprzedaży napojów alkoholowych, usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
  12. W sprawie ustalenia dla terenu gminy Oborniki Śląskie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.

VI. Informacje Przewodniczącego Rady.

VII. Interpelacje, zapytania i wnioski.

Zdzisław Skorek
Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

Serwis prasowy nr 61
21 września 2001

Serwis prasowy nr 60
14 września 2001