21 września 2001

ZAŁOŻENIA  DO PROJEKTU I KIERUNKI POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJNA 2002 ROK.

Opierając się na fragmentarycznych założeniach do ustawy budżetowej państwa na 2002 rok należy przyjąć, że inflacja wyniesie około 8 %, a podstawowymi dochodami gminy oprócz podatków i opłat lokalnych będą jednak udziały w podatku od osób fizycznych, od osób prawnych i ze sprzedaży majątku.

Zarząd Miejski Oborniki Śląskie przedstawia ogólne kierunki realizacji wydatków budżetowych w 2002 r.

I. Inwestycje infrastrukturalne będą realizowane z uwzględnieniem założeń przyjętej strategii.

- wykup i uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję osiedleńczą
- budowa i remonty dróg
- dokończenie wodociągowania i kanalizacji wsi oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
- inwestycje oświatowe, w tym wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Urazie, zmiana systemu ogrzewania Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śl. i w Osolinie
- budowa Gimnazjum w Obornikach Śl.
- inwestycje związane z gospodarką odpadami,
- inwestycje w zakresie rekreacji i turystyki
- utworzenie TBS - realizacja budownictwa mieszkaniowego 

II. Prowadzenie bieżącej działalności gminy

- utrzymanie na tegorocznym poziomie wydatków na kulturę, sport i administrację ze wskazaniem na zwiększenie nakładów na poprawę bazy
- zwiększenie wydatków na poprawę estetyki gminy, tworząc jej turystyczny charakter
- zwiększenie wydatków na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców

III. Pozostała grupa działań Zarządu Miejskiego Oborniki Śląskie

- restrukturyzacja Ośrodka Sportu i Rekreacji
- kontynuacja reformy oświatowej ? II etap
- działania zmierzające do zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej nad mieszkańcami gminy
- realizacja przyjętej przez Radę Miejską polityki mieszkaniowej

Zarząd Miejski znając oczekiwania mieszkańców gminy w zakresie budowy i remontów dróg postanawia zwiększyć wydatki w tym zakresie o 10 % przyjętego budżetu na drogi z roku 2001.
Zarząd Miejski ma świadomość, że przyszłoroczna subwencja oświatowa nie pokryje wydatków na oświatę i trzeba będzie zwiększyć budżet oświaty, w tym również i na potrzeby inwestycyjne.
Zarząd planuje ponowne uruchomienie środków na wspieranie inicjatyw mieszkańców.
Zarząd Miejski będzie podejmował działania zmierzające do pozyskania środków pozabudżetowych w formie dotacji, pożyczek, obligacji i kredytów.

Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do opracowania i przedłożenia Zarządowi Miejskiemu planów finansowo-rzeczowych swoich jednostek w terminie do 30 września 2001 r.

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu 15 października 2001 r. jest ostatecznym terminem do składania wniosków przez radnych, sołectwa, grupy mieszkańców i organizacje społeczno-zawodowe, a także organizacje pozarządowe działające na terenie gminy.

Przewodniczący Zarządu
Jerzy Wiśniewski

 

Serwis prasowy nr 61
21 września 2001

Serwis prasowy nr 60
14 września 2001